Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje pro oblast medicíny

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje pro oblast medicíny

0 comments
Autoři: 
Medicínské informační zdroje můžeme rozdělit do dvou skupin. Do té první lze zařadit databáze základní, zatímco v té druhé figurují databáze specializované, mezi které lze zahrnout zdroje jak se zaměřením na určitou oblast medicíny, tak báze registrující pouze určité druhy dokumentů či mající bibliografický, plnotextový nebo faktografický charakter (a v žádném případě se nemůže jednat o informaci vyčerpávající). Řazení databází v rámci jednotlivých skupin je abecední.

BÁZE ZÁKLADNÍ

Bibliomedica
Producent: NLK v Praze, ČR

Bibliografický zdroj informací obsahující tyto části:
Bibliographia medica čechoslovaca (BMČ) s více než 190 000 citacemi české a slovenské literatury z oblasti medicíny z časopisů, monografií a sborníků vyšlých na území ČR, SR a bohemika. Citace neobsahují abstrakta. K věcnému třídění je využíván český překlad Medical Subject Headings (MeSH) zahraniční báze MEDLINE

Zdravotnictví v denním tisku (ZDT) od roku 1992 s cca 50 000 záznamů

Souborný katalog zahraničních lékařských periodik od roku 1976 (SKP) s 5000 záznamů

Adresář institucí přispívajících do souborného katalogu (LOK) s adresami 400 knihoven

Retrospektiva: 1977- (BMČ)
Jazyk: čeština, slovenština
Aktualizace: čtvrtletně
Formát: CD-ROM, diskety

BIOSIS
Producent: BIOSIS, Philadelphia, USA

Bibliografická báze obsahující cca 11 milonů citací (50 % s abstrakty) ze světové literatury, která přináší informace kromě jiného také z oblasti mikrobiologie, exprimentální medicíny, farmakologie, ekologie, biochemie, biotechnologie a neurologie. Zdrojem je cca 6000 periodik, ale také monografie, sborníky z konferencí, sympozií, různé přehledy, poznámky a dopisy. Korespoduje s Biological Abstracts.

Retrospektiva: 1969-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně
Formát: online, diskety, magnetické pásky

Current Contents Search
Producent: Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, USA

Bibliografická báze s citacemi a abstrakty z 6900 hlavních časopisů z oblasti klinické a experimentální medicíny, sociálních věd, biologie, životního prostředí, fyziky, chemie, věd o zemi a umění. Pro medicínu jsou důležité řady Life Sciences a Clinical Medicine, popř. Social and Behavioral Sciences. Koresponduje s Current Contents.

Retrospektiva: 2 poslední roky; 1992-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: 1x týdně
Formát: online, magnetické pásky, diskety

EMBASE (alternativní název Excerpta Medica)
Producent: Elsevier Science B.V., Amsterdam, Nizozemí

Bibliografická báze s abstrakty s více než 6,5 milionem citací ze všech oblastí medicíny s výjimkou stomatologie, s větším důrazem na farmakologii. Excerpuje také více evropských časopisů než MEDLINE. Kromě báze jako celku lze získat její části jako jsou EMCANCER, EMDRUGS atd. K věcnému třídění slouží tezaurus EMTREE, který obsahuje cca 38 000 preferovaných termínů a více než 150 000 synonym.

Retrospektiva: 1974-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně, měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

MEDLINE (alternativní název MEDLARS Online)
Producent: U. S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA

Nejstarší bibliografická biomedicínská báze (první tištěný Index Medicus byl publikován v roce 1879). Elektronická podoba je ekvivalentem 3 indexů – Index Medicus, Index to Dental Literature a International Nursing Index. Od roku 1966 báze obsahuje více než 9 milionů záznamů, 76 % je opatřeno anglickým abstraktem (je přebírán přímo z časopisů). Roční přírůstek činí 350 000 - 400 000 záznamů. Zpracováváno je 3900 časopisů z USA a dalších 70 zemí světa. K věcnému třídění slouží tezaurus deskriptorů Medical Subjects Headings (MeSH). Osahuje medicínu klinickou a preklinickou, ošetřovatelství, zubní lékařství, veterinární medicínu a zdravotní péči.

Retrospektiva: 1966-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně, čtrnáctidenně, měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

PASCAL
Producent: France Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST) Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France

Bibliografická báze obsahující více než 11 milionů citací s abstrakty z celosvětově publikované literatury z biologie, technologie, aplikovaných věd a medicíny. Podle druhu publikací v ní najdeme kromě článků i knihy, teze, konferenční materiály a reporty. Má čtyři soubory, z nichž jeden je zaměřen na medicínu (Pascal-Biomed) se záběrem cca 2,5 milionu citací s abstrakty.

Retrospektiva: 1973-
Jazyk: francouzština (s deskpritory, titulem a abstraktem v angličtině, němčině a španělštině)
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky, diskety

SciSearch
Producent: Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia, USA

Bibliografická databáze s citacemi a abstrakty z různých oblastí vědních a technologických disciplín (fyzika, chemie, zemědělství, počítače a informační věda, klinická a experimentální medicína, životní prostředí, vědy o zemi). Excerpuje cca 4600 světových časopisů. Koresponduje s Science Citation Index.

Retrospektiva : různá (např. v STN International od roku 1974)
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

BÁZE SPECIALIZOVANÉ

AIDS & Cancer Research
Producent: Cambridge Scientific Abstract, Bethesda, USA

Bibliografická báze s více než 153 000 citacemi (s abstrakty) z oblasti výzkumu AIDS, imunologie, kliniky, epidemiologie, výskytu nemoci a jejího přenosu, symptomů, diagnózy a léčení; citace prací o chorobách souvisejících s AIDS a vývojem léků; výzkum rakoviny, včetně molekulárních aspektů, postup choroby a metastázy.

Retrospektiva: 1994-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, magnetické pásky

AIDS Database
Producent: CAB INTERNATIONAL, Bureau of Hygiene and Tropical Diseases, Wallingford, Velká Británie

Bibliografická báze obsahující 22 000 citací (některé s abstrakty) ze světové literatury k tématu AIDS a příbuzných virů; obsažena literatura z molekulární biologie, etiologie AIDS, přenosu choroby, epidemiologie, patologie, imunologie, sérologie, léčení a kontroly, klinické a sociální aspekty. Podle typu publikací zde najdeme informace o časopiseckých článcích, knihách, tezích a zprávách se zvláštním zřetelem na fondy knihovny London School of Hygiene and Tropical Medicine (korespondují s částí Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases a Current AIDS Literature).

Retrospektiva: polovina roku 1983-
Jazyk: angličtina (názvy také v originálním jazyce)
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM

AIDSDRUGS
Producent: CDC National AIDS Clearinghouse (NAC)
AIDS Clinical Trials Service, Rockville, USA

Báze přinášející informace o cca 80 lécích testovaných v léčbě AIDS a souvisejících oportunních infekcích. Léky jsou indexovány podle hesel Medical Subject Headings (MeSH) a je u nich uváděn i firemní a generický název, registrující číslo Chemical Abstracts Service, nežádoucí účinky a kontraindikace, interakce s jinými léky, fyzikální a chemické vlastnosti a výrobci ( popis výsledků klinického zkoušení léků je uveden v bázi AIDSTRIAL).

Retrospektiva: informace jsou průběžně doplňovány a vyřazovány
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online

AVLINE (alternativní název: Audiovisual Online)
Producent: U. S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA

Plný bibliografický popis více než 21 000 audiovizuálních a dalších netištěných materiálů katalogizovaných v NLM z oblasti vzdělávání ve zdravotnictví a dalšího vzdělávání praktických lékařů.

Retrospektiva: 1975-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně
Formát: online, magnetické pásky

CATLINE (alternativní název: Catalog Online)
Producent: U. S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA

Bibliografická báze s údaji o více než 673 000 knihách a seriálech katalogizovaných pro fond National Library of Medicine z oblasti biomedicíny. Bibliografický záznam obsahuje tyto údaje: autor, pracoviště autora, titul, údaje o nakladateli a vročení, jazyk dokumentu, cenu, abstrakt, údaje o dodavateli a poznámky.

Retrospektiva: 1400-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: jednou za 2 měsíce
Formát: online, magnetické pásky

CIS Abstracts (alternativní název: CISILO)
Producent: International Labor Office (ILO), Ženeva, Švýcarsko

Bibliografická báze s cca 40 000 citacemi s abstrakty ze světové literatury zaměřená na bezpečnost a hygienu při práci, pracovní lékařství, průmyslovou toxikologii, ergonomii a organizaci práce, pracovní psychologii a s touto problematikou související legislativu a standardy.

Retrospektiva: 1972-
Jazyk: angličtina, francouzština
Aktualizace: jednou za 2 měsíce
Formát: online, CD-ROM, diskety, magnetické pásky

Cochrane Library
Producent: The Cochrane Collaboration

Bibliografická databáze, která vznikla ze snahy informovat laickou i odbornou veřejnost o výsledcích klinických výzkumů a studií a následném hodnocení validity těchto výsledků.
Zahrnuje citace článků s abstrakty, citace monografií, kapitol v monografiích a recenzí.
Báze je tvořena čtyřmi částmi:
The Cochrane Database of Systematic Reviews: Pravidelně aktualizovaný elektronický časopis systematických přehledů o výsledcích léčebné péče.

The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness: Sekundární informační zdroj, který pomáhá v orientaci v již publikovaných přehledech.

The Cochrane Controlled Trial Register: Registrující databáze všech klinických studií, které tvoří nutný předpoklad pro vznik systematických přehledů. Zpracováno na základě manuálních i elektronických rešerší.

The Cochrane Review Methodology Database: klasifikovaná bibliografie knih, jednotlivých čísel časopisů a článků o metodologických aspektech tvorby systematických přehledů.

Retrospektiva: přesně neohraničená
Jazyk: angličtina
Aktualizace: čtvrtletně
Formát: online, CD-ROM

Current Opinions in Medicine
Producent: OCLC, Dublin, USA

Plnotextová a bibliografická báze, vznikající na základě článků expertů v různých medicínských vědních oblastech, kde jsou ve vysoce zajímavých článcích shrnuty nejnovější poznatky a pokroky v medicíně. V elektronické verzi existuje propojení do báze MEDLINE (přes OCLC FirstSearch Service). Korespoduje s tištěnou verzí Current Opinions in Medicine.

Retrospektiva: průběžné informace
Jazyk: angličtina
Formát: online

DIRLINE
Producent: U. S. National Library of Medicine http://www.nlm.nih.gov (NLM), Bethesda, USA

Adresář informací o více než 17 000 organizacích z oblasti biomedicíny a zdravotnictví, včetně federálních, státních a lokálních vládních agentur, profesionálních společností, dobrovolných asociací, akademických a výzkumných ústavů, nemocnic, knihoven a muzeí z USA a spolupracujících organizací mimo USA.

Retrospektiva: průběžné informace
Jazyk: angličtina
Aktualizace: čtvrtletně
Formát: online

EMBASE Alert
Producent: Elsevier Science B. V., Amsterdam, Nizozemí

Bibliografická báze obsahující citace (některé s abstrakty) z cca 3500 časopisů, které reprezentují světové písemnictví v oblasti farmakologie a výzkumu léků, včetně toxikologie, biomedicíny, psychiatrie, pracovního lékařství, soudního lékařství, biotechnologie,ošetřovatelství, psychologie, zubní lékařsví, a alternativní medicíny ve vztahu k lékům a farmakologii.

Retrospektiva: první rok zveřejněno v roce 1993, vždy nejnovější 3 měsíce
Jazyk: angličtina
Aktualizace: týdně
Formát: online

EMERGINDEX SYSTEM
Producent: MICROMEDEX, Englewood, USA

Bibliografická a plnotextová báze z oblasti traumatologie, akutní a neodkladné péče. Má 2 části: Clinical Reviews: zahrnuje 300 review z protokolů akutní a neodkladné péče ( klinický popis, etiologie a epidemiologie, laboratorní a radiografické studie, diferenční diagnóza, nefarmakologická a farmakologická léčba a další postupy. Clinical Abstracts: cca 17 000 citací s abstrakty z časopisů zaměřených na nedokladnou péči.

Retrospektiva: 1974-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: čtvrtletně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

HealthStar (dříve HEALTH nebo HSTAR)
Producent: U. S. National Library of Medicine, Bethesda, USA

Bilibografická báze s cca 620 000 citacemi ze světové literatury z oblasti klinických a neklinických aspektů poskytování zdravotní péče, u klinických prací je kladen důraz na hodnocení výsledků léčby a efektivitu procedur, programů, služeb a procesů, neklinické práce se týkají řízení, ekonomiky, politiky a plánování ve zdravotnictví. Zahrnuty články, technické a vládní dokumenty, zprávy z konferencí, monografie a kapitoly v monografiích.

Retrospektiva: 1975-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

Immunology Abstracts
Producent: Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Bethesda, USA Bethesda, USA

Bibliografická báze obsahující více než 200 000 citací s abstrakty ze světové imunologické literatury vztahující se k lidem i zvířatům, včetně otázek transplantací a problematiky AIDS.

Retrospektiva: 1978-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

Immunology Today Online (ITO)
Producent: Elsevier Science Publishing Co. http://www.elsevier.com, USA

Plnotextová báze s kompletním textem časopisu Immunology Today. Je umožněna online korespondence s autory článků a existuje návaznost na citované články s abstrakty, které zpracovává báze EMBASE.

Jazyk: angličtina
Formát: online

Nursing & Allied Health Database (alternativní název Cumulative Index to Nursing & Allied Health = CINAHL)
Producent: Cinahl Information Systems, Glendale, USA

Bibliografická a plnotextová báze obsahující více než 200 000 citací s abstrakty z více než 800 časopisů vycházejících v angličtině se zaměřením na ošetřovatelskou problematiku a příbuzné obory ( technologické postupy v různých oblastech medicíny, léčba, hygiena, sociální služby, právo a legislativa, výživa a další).

Retrospektiva: 1983-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

PsycINFO
Producent: American Psychological Association, Washington, D. C., USA

Bibliografická báze obsahující přes 1 milion citací s abstrakty ze světové literatury z oblasti psychologie, včetně experimentální, vývojové psychologie, sociálních procesů, psychologické poruchy, aplikovaná psychologie, výchova a vzdělávání, s psychologií související legislativa a různé medicínské otázky.

Retrospektiva: 1967- (také soubor s literaturou z let 1894-1966)
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, magnetické pásky

SERLINE (alternativní název Serials Online)
Producent: U. S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA

Bibliografická báze se zaměřením na popis všech časopisů zpracovávaných pro fond National Library of Medicine, časopisů, které jsou výběrově excerpovány pro báze MEDLINE, POPLINE a HEALTH a časopisů, které mají ve svých fondech knihovny spolupracující s NLM na bázi Biomedical Serials Holdings Database (SERHOLD). U každého časopisu jsou uvedeny tyto údaje:
Název (současný, popř. minulý), vydavatel, adresa, místo vydávání, ISSN, CODEN, jazyk, periodicita, hesla věcného třídění, v kterých bibliografických bázích je časopis sledován.

Retrospektiva: 1665-
Jazyk: angličtina
Aktualizace: měsíčně
Formát: online, CD-ROM, magnetické pásky

Zpracováno s využitím Gale Directory of Databases (1997).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HERCOVÁ, Jana. Elektronické informační zdroje pro oblast medicíny. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-10481. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10481

automaticky generované reklamy