Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické dodávání dokumentů v NK ČR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Elektronické dodávání dokumentů v NK ČR

0 comments

Po ročním testovacím provozu (od prosince 2002), určeném pouze pro instituce, byla nedávno spuštěna služba elektronického dodávání dokumentů – DODO Tato sluzba byla rozvíjena za podpory MŠMT z programu LI v rámci projektu LI 200001 "Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací".

DODO je služba elektronického dodávání kopií dokumentů z fondu NK ČR, která je začleněna i do portálu JIB. Umožňuje objednávat články z periodik, kapitoly z knih, statě ze sborníků, dokumenty z digitální knihovny, a přeposílat články objednané ze zahraničí v rámci MMVS a doručené v elektronické formě. Poskytování digitálních kopií je v podstatě služba založená na tzv. principu just-for-you-digitizing. Jedná se o vytvoření tzv. prozatímní digitální kopie dokumentu, která je určena právě a jen pro uživatele, který si ji objednal. S tím souvisí důraz na konkrétní ustanovení autorského zákona, zakotvená ve smlouvách, v níž se jak instituce, tak jednotlivec zavazují k jejich dodržování.

Uživatelem služby může být knihovna nebo informační instituce, která má přidělenou siglu - identifikační lokační značku přidělenou oddělením pro souborné katalogy NK. V této souvislosti je nutno dodat, že se rozlišuje komerční a nekomerční sféra a přesné podmínky pro komerční subjekty budou předmětem dalších jednání. Týká se to např. knihoven podniků, které se staly akciovými společnostmi, aj., které zatím nemohou tuto službu využívat.

Od ledna letošního roku se mohou stát uživateli také jednotlivci. Všichni uživatelé (instituce i jednotlivci) musí s NK ČR uzavřít smlouvu o uživatelském kontě a složit libovolnou finanční zálohu na financování poskytnutých služeb. Pro instituce je smlouva odlišná od smlouvy pro jednotlivce.

Uživatelské konto je chráněný prostor na serveru NK představující část databázového systému digitálního archivu na serveru NK vyhrazenou uživateli k vyúčtovávání a k objednávání služby DODO. Konto je přehledem poskytovaných služeb uživateli včetně jejich vyúčtování a zároveň přehled stavu finanční zálohy uživatele složené u NK. Je důležité zdůraznit, že přes toto konto jdou zaregistrovaným uživatelům veškeré platby, týkající se služeb MVS a MMVS, tedy nejen přímo služby DODO. Pokud je již smlouva podepsána a finanční částka složena, může se uživatel zaregistrovat do systému. Po vyplnění registračního formuláře čeká uživatel na vstup do systému, který musí zpřístupnit pracovníci Referenčního centra NK ČR, zajišťující tuto službu.

Uživatelské konto je uživateli zpřístupňováno pod jménem uživatele a jeho přístupovým heslem. Přístupové heslo je známé pouze uživateli. Po přihlášení uvidí uživatel všechny své objednávky a stav, v jakém se nalézají - vyřízené, vrácené, zrušené atd. Kromě toho má také přehled o veškerých finančních operacích v rámci MVS, MMVS a DODO a také má možnost si vytvořit přehled transakcí za konkrétní období, např. čtvrtletí. To je důležité hlavně pro instituce, které pak mohou přehled využít při účetních uzávěrkách.

Pro objednávání je samozřejmě nejdůležitější ověření dostupnosti dokumentu ve fondu NK ČR, event. ověření bibliografické citace. Je nutné využít katalogy a zdroje, které jsou dostupné na adrese www.nkp.cz/baze_dat/altnk.htm. Znamená to tedy, že uživatel nejen hledá v elektronickém katalogu NK ČR, ale využije i naskenované katalogy, článkovou databázi ANL, případně i souborný katalog ČR (CASLIN) - ten hlavně u zahraničních periodik. Přesná citace je totiž základní podmínkou toho, aby mohla být využita největší výhoda služby DODO - dodání dokumentu do 48 hodin. U většiny objednávek je tato lhůta dodržena. Ve zvláštních případech (např. jde o dokument, který je delší než 30 stránek nebo je ve špatném stavu, není ve skladišti a musí se dohledat, nachází se ve zvláštním fondu, dojde k technickým problémům) se pracovníci dohodnou s uživatelem na způsobu a době dodání kopií.

V současné době využívá službu DODO přesně padesát knihoven a institucí a jeden individuální uživatel. Systémem prošlo 1673 objednávek (k 22. 1. 2004), z nichž bylo vráceno uživatelům 75 (převážně kvůli špatným citacím), 21 zrušeno (např. po dohodě). Kladně vyřízených objednávek bylo 958, zbytek tvoří objednávky MVS a MMVS, účtované přes systém.

Dosavadní zkušenosti nám dovolují vyslovit několik závěrů: celkově je služba hodnocena velmi dobře, o čemž svědčí stálý růst počtu uživatelů i objednávek. Častou příčinou problémů je nízká počítačová gramotnost knihovníků, špatná orientace ve zdrojích NK a s tím související nesprávné citace. Na druhou stranu musíme přiznat, že služba se nevyhnula technickým problémům, vyplývajícím ze zkušebního období a vybavení, a ne vždy jsme proto byli schopni splnit zmíněný časový limit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ROŠKOTOVÁ, Petra a ČERNÁ, Helena. Elektronické dodávání dokumentů v NK ČR. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11489. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11489

automaticky generované reklamy
registration login password