Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-learning forum 2006

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

E-learning forum 2006

3 comments
Autoři: 

Na půdě České zemědělské univerzity, přesněji ve Studijně informačním centru, se 2. března 2006 konal již 6. ročník konference o e-learningu v současném vzdělávání. Název této akce byl E-learning forum 2006 a jednalo se (mimo zahajovací tiskové konference 28. 2.) o první větší akci v rámci letošního Března – měsíce internetu (BMI). Konference probíhala pod záštitou rektora vysoké školy J. A. Komenského v Praze a hlavními pořadateli byly firmy 1. VOX, a. s., a SEMIS, spol. s r. o.

Program zahájil PhDr. Bohumír Fiala ze společnosti SEMIS, který celou akci moderoval a uváděl jednotlivé účastníky. Po té měl úvodní slovo Jaroslav Winter, prezident sdružení BMI, který krátce pohovořil o devítileté historii občanského sdružení, pravidelných březnových akcích a o programu letošního ročníku. Ten je věnován zejména otázce e-governmentu a má podtitul „na úřad přes internet“. Bližší informace lze nalézt na oficiálních stránkách BMI. Poté již začala samotná konference, přičemž dopolední úsek byl rozdělen na teoretickou a praktickou část a odpoledne se pak paralelně konaly dva tematické workshopy.

První prezentaci s názvem „Současné vzdělávání dospělých a elektronická média“ měl přednést doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor VŠ JAK Praha, který se ale omluvil a na konferenci nedorazil. Místo něj vystoupil prorektor stejné školy, doc. PhDr. Karel Kohout, CSc., se svým příspěvkem „Klady a problémy současného distančního vzdělávání a e-learningu“. Zdůraznil, že ačkoliv do oblasti vzdělávání vstoupila technika, jedná se stále jen o prostředek a nikoliv cíl. I elektronické vzdělávání musí respektovat pedagogické zásady, aby mělo vůbec nějaký smysl. Řada e-learningových kurzů klade důraz na grafiku a efekty, zatímco obsahová část strádá. Výsledkem je tedy kurz, který nemá naprosto žádný přínos – a to je situace, které je třeba se vyhnout. Při tvorbě elektronického vzdělávacího programu je potřeba klást důraz na názornost (s využitím multimediálního potenciálu), strukturování učiva, podporu motivace ke studiu, zajištění zpětné vazby a další významné prvky. Docent Kohout se také věnoval tématu souvislosti e-learningu a distančního vzdělávání a důležitosti jejich propojení – e-learning nerespektující zásady distančního vzdělávání není příliš efektivní a distanční vzdělávání ochuzené o prvky e-learningu ztrácí svůj potenciál.

Rád bych jen doplnil, že původní příspěvek pana rektora Chaloupky je také k dispozici ke stažení na stránkách konference. Nicméně dovolil jsem si sepsat alespoň krátké shrnutí: doc. Chaloupka píše o nynější krizi školství a o hledání nových postupů a trendů, jakým je například princip celoživotního vzdělávání. Jeho význam spočívá v důrazu na osobní rozvoj jednotlivce a v posílení motivace učit se a vzdělávat. Je třeba, aby se lidé vzdělávali po celý život, nejen během studií na školách. Přijetí tohoto přístupu bude mít nepochybně kladný vliv na celkovou kvalitu života člověka. Hlavní devizou e-learningu jakožto nové formy vzdělávání, která těží z moderních informačních technologií, je snadná dostupnost, efektivita a kontrola nad organizací času (účastník kurzu není k ničemu nucen, může studovat, kdy chce a jakým tempem potřebuje). Nevýhodou je nulová či omezená komunikace s lektorem a ostatními účastníky. Na závěr doc. Chaloupka ve svém referátu dodává, že e-learning není omezený jen na vzdělávání dospělých (ve smyslu zaměstnanců), ale jistě najde své uplatnění kupříkladu i na vysokých školách, a to jednak jako doplněk klasického studia a současně i jako rozšíření studia dálkového (na plnohodnotné individuální distanční vzdělávání).

Poté vystoupil dr. Fiala se svojí prezentací „Cílové skupiny pro e-learning – zkušenosti z praxe“. Demonstroval různé aspekty e-learningu a přístupy účastníků k těmto kurzům. Nejprve se zabýval vztahem studujícího člověka k e-learningu – pokud je záporný, pak nepomůže ani sebelépe vytvořený program a výsledky jsou minimální. Ideální stav je pochopitelně vztah pozitivní, který mívá dlouhodobější trvání. U stavu nekritivkého nadšení hrozí riziko vystřízlivění, zklamání a následně až negativního vztahu. Dále prezentoval tabulku motivací a studijních návyků – ideální je kombinace vysoké motivace a dobrých návyků, kde je přínos suverénně nejvyšší. Při špatných návycích je třeba e-learning doplnit o osobní konzultace. Pokud se však k nedostatečným studijním návykům přidá i nízká motivace, pak e-learning není vhodným řešením. Podobné závěry vyplývaly i z tabulky motivace a potřeby vzdělání – ideálním stavem je vysoká míra obou aspektů. Pokud je ale potřeba vzdělání nízká, e-learning není řešením, pokud je nedostatečná pouze motivace, je důležitý osobní vliv lektora.

Tento blok uzavřel PaedDr. Ludvík Eger, CSc., z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, se svým příspěvkem „Efektivita e-learningu“. Dr. Eger se nejprve zastavil u vymezení pojmů. V přednášce padl i termín "blended learning", což je kombinace e-learningu a prezenčního studia. Opět se hovořilo o výhodách (individuální časová flexibilita, přístupnost prakticky z jakéhokoliv počítače v síti, snadná aktualizace aj.) a nevýhodách (časové prodlevy během stahování dat, potlačení přímé komunikace, velké počáteční náklady při zavádění, nevhodnost některých oblastí pro e-learning aj.) a s nimi spojených kladů a rizik zavádění těchto kurzů. Dr. Eger se v přednášce také dotkl otázky evaluace (zhodnocení) e-learningových kurzů (z pedagogického i technického hlediska) a dalších aktuálních témat.

Druhou část dopoledního cyklu otevřely Mgr. Petra Slabá (manažerka pro rozvoj a vzdělávání, HVB Bank Czech Republic, a. s.) a PhDr. Lucie Melicharová, MBA (generální ředitelka společnosti Learn2grow, s. r. o.) se svým příspěvkem na téma „E-learning v HVB Bank – případová studie“. Nejprve byla představena HVB Bank ČR a poté se již prezentace věnovala e-learningovým kurzům v rámci projektu Learning Management System. Tento systém u HVB zahrnuje jak samotný e-learning (kurzy, testování, zpětná vazba), tak speciální e-staffing, což je aplikace obsahující informace o jednotlivých zaměstnancích (od životopisu až po výsledky testů kompetencí a výkonnosti). E-learning nachází své uplatnění také jako významný informační kanál, který dokáže zaměstnance urychleně informovat o případných změnách (orientace na jinou klientelu a podobně). Do budoucna se plánuje plné spuštění portálu s názvem Learning Management Portal, který bude určitým jednotným informačním zdrojem o vzdělávání a kurzech (nabídka, obsahy a hodnocení kurzů, diskuze atd.).

Ing. Petr Vitouch ze společnosti INC Consulting, s. r. o., v Brně měl přednášku „Zkušenosti s využíváním e-learningu pro soft skills“ (respektive „E-learning mýtus“ dle programu). Na začátku představil firmu INC, konzultační a vzdělávací společnost, a následně přistoupil k samotnému eLearningu firmy INC, který je dvojího druhu: jednak elektronické knihy (de facto jen převedené texty do html formátu), jednak multimediální kurzy (na které je kladen hlavní důraz). Zajímavostí je, že tyto multimediální kurzy jsou primárně distribuovány na CD (na místo až doposud nejobvyklejších online kurzů). Díky tomu je možné mnohem větší a rozmanitější použití grafiky, animací, hudby, zvuků a dokonce i dabingu. Nevýhodou je horší zpětná vazba, protože zaměstnavatel nemůže příliš kontrolovat, co zrovna zaměstnanec studuje a jaké dělá pokroky. To lze u větších projektů kompenzovat tzv. eStudovnou a eTesterem: eStudovna slouží jako virtuální třída, kde mezi sebou mohou studenti vzájemně komunikovat, a eTester je nástroj pro testování a hodnocení výsledků. Na závěr Ing. Vitouch ještě dodal, že v ČR je velmi málo firem, které nabízejí kurzy tzv. "soft skills" (tedy například přístup k zákazníkovi, prezentační dovednosti, rozhodování, time management apod.) a prakticky zde chybí trh.

„Co nového ve velkém světě e-learningu – informace o konferenci Online Educa Berlin“ byl název poslední prezentace dopoledního cyklu, kterou si připravil Ing. Ivo Mahel z Kooperativy, pojišťovny, a. s. Prezentace plná fotografií ilustrovala průběh výše zmíněné konference, která se konala ve dnech 29. 11. až 2. 12. 2005 v hlavním městě Německa v hotelu InterContinental; sjelo se na ni téměř 1900 účastníků z celého světa. V oblasti e-learningu se (stejně jako v dalších oblastech) objevují nové technologie, perspektivní platformu nabízejí kupříkladu mobilní telefony. Na vysokých školách se objevují elektronické formy zkoušek, tzv. e-examining. Poutavá byla také přednáška profesora Wima Veena na téma životní filozofie teenagerů (neustálý kontakt s IT, nové formy komunikace, interaktivita ve výuce aj.).

Jak jsem již v úvodu článku zmiňoval, odpolední část byla rozdělena do dvou tematických workshopů. První nesl název „Přehlídka e-learningových kurzů a řešení“, druhý se jmenoval „E-learning – jak dál? Neobjevujeme slepé cesty poznání?“

V prvním workshopu byla nejprve prezentována firma Trask Solutions, s. r. o., kterou zastupovali Petra Merhulíková, Tomáš Hrdonka a Ing. Miroslav Bureš. Trask se zabývá poradenskou činností, vývojem softwaru, zpracováním dat a dalšími příbuznými oblastmi. Z hlediska elektronického vzdělávání je významný zejména produkt eDoceo, což je systém pro provozování e-learningu v rámci internetu či firemního intranetu. Ing. Václav Pravda a Ing. Pavel Bačkovský hovořili o e-learningu ve spojení s jejich domovskou firmou Hewlett-Packard. E-learning v HP se skládá ze tří prvků: výuka na počítačích, výuka prostředníctvím internetu a výuka ve virtuální třídě. PhDr. Lucie Melicharová následně ještě jednou pohovořila o společnosti learn2grow a o kombinovaném vzdělávání, tzv. blended learning (které již zmiňoval dr. Eger), které spojuje celou řadu přístupů: prezenční studium, e-learning, virtuální třídy, tutoring a podobně. Další na řadě byly společnosti napojené na České dráhy a.s., konkrétně Tomáš Lorenz ze společnosti ČD-Telematika a Miloslav Pechek z Dopravně vzdělávacího institutu, a. s., kteří mj. předvedli dvě ukázky technicky zaměřených e-learningových aplikací. Posledním účastníkem byl Miroslav Hes ze společnosti Prevent, s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů a podobně. Používaný e-learningový výukový nástroj Instructor slouží zároveň jako informační zdroj a komunikační nástroj s lektorem.

Druhý workshop probíhal odlišným způsobem. Jednalo se o tzv. kreativní diskuzi formou open space technology. V praxi to znamenalo, že na chodbách byly rozmístěny stojany na psaní a kreslení a u nich diskutovaly skupinky lidí. V každé skupince byl jeden člověk, který diskuzi moderoval a na papírové plochy se zaznamenávaly myšlenky, podněty, nápady a případně i grafy a obrázky. Takových skupinek bylo v rámci druhého workshopu pět: Ing. Tomáš Krejča: „Cena za vytvoření e-learningového kurzu a její vztah k prodejní ceně“; PhDr. Zuzana Sládková: „Jak by měla vypadat budoucí e-learningová setkání“; PhDr. Bohumír Fiala: „Co preferujeme u e-kurzů – didaktickou čistotu nebo jednoduchou funkčnost?“; Ing. Petr Vitouch: „Soft skills a e-learning“; Mgr. Petr Moll: „Nezbytné dovednosti a znalosti“. Grafické i textové výstupy z jednotlivých sekcí je možné si prohlédnout na speciální stránce věnované tomuto workshopu.

Po ukončení obou odpoledních workshopů byla konference oficiálně uzavřena. Účastníci byli pozváni na "závěrečnou číši vína" a pro ty, kteří nepospíchali pryč, bylo připraveno i "malé překvapení" – tím bylo promítání studentského multimediálního projektu Terapie / The Therapy, pojednávajícího o závislosti lidí na technice. „Škoda, že lidé nejsou závislí i na e-learningu…“ posteskl si dr. Fiala na závěr, a tato věta byla už opravdovou tečkou za celou akcí.

Pro úplnost ještě dodám, že na internetových stránkách www.e-univerzita.cz je mnoho dalších informací, které se E-learning fóra 2006 týkají – konkrétně program včetně textů jednotlivých příspěvků (ke stažení obvykle ve formátech .doc a .ppt), fotogalerie a archiv uplynulých pěti ročníků této konference (také včetně programů, textů a fotografií).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. E-learning forum 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-12061. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12061

automaticky generované reklamy

Máme tu 3 komentářů

Jan Rylich - to je velmi mladý, talentovaný, leč již poměrně zkušený a v odborných kruzích známý autor. Ovšem většinou publikující pod četnými pseudonymy.

No to určitě :)
Ve vytváření ptákovin jsem zkušený docela dost, ale dostat ze mě něco seriózního, to už je pořádná práce ;-)

Hello everybody,

The European Parliament and the Council launched the eLearning Programme (2004-2006) to improve the quality and accessibility of European education and training systems through the effective use of information and communication technologies (ICT).

I am interested in finding a partner (other than French) to participate in this project. It concerns promotion, dissemination and exploitation (‘valorisation’) of results for the use of ICT in education, training lifelong learning in Europe.

If you are interested in the same project answers to my massage and I will provide you more information about our institution.

We are looking for three of four partners from different countries.

Contact me by E-mail: agnes1706@yahoo.fr