Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dni vedeckých knižníc 2007

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Dni vedeckých knižníc 2007

0 comments

Dni vedeckých knižníc patria k tradičným metodickým podujatiam Slovenskej národnej knižnice – Národného bibliografického ústavu v Martine. Metodické stretnutia slúžia bibliografom na získavanie nových informácií, ale aj na diskusie a riešenie problémov, ktoré ich trápia, čo sa týka spracovania dokumentov, ale aj ďalších problémov týkajúcich sa koordinácie bibliografie, vzájomnej spolupráce, bibliografických služieb a rozvíjania ďalších bibliografických aktivít, ktoré slúžia predovšetkým používateľom. Na používateľov sa čoraz viac zameriavajú aj aktivity medzinárodných organizácií a inštitúcií.

Tradičné stretnutie bibliografov na východe sa konalo v dňoch 3. - 5. septembra 2007 v priestoroch Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá je už tradične spoluorganizátorom a hostiteľom tohto podujatia, ako aj za spolupráce Spolku slovenských knihovníkov - bibliografie. Bolo sprevádzané aj ďalšími sprievodnými akciami a príspevkami sponzorov, zaujímavé a prospešné pre účastníkov boli ukážky kníhviazačskej práce a možnosti využitia tejto práce v činnosti jednotlivých knižníc. Podujatie bolo už tradične hojne zastúpené počtom účastníkov, zúčastnilo sa ho cez 70 účastníkov. Počet účastníkov sa líšil jednotlivé dni, pretože viacerí si vybrali prednášky podľa svojho profesijného zamerania a zúčastnili sa predovšetkým tých, ale boli aj skalní, ktorí strávili v Prešove tri príjemné dni v spoločnosti bibliografie a bibliografov.

Účastníci dostali množstvo rozmnožených materiálov, väčšina príspevkov bola pripravená v elektronickej a papierovej podobe, takže zúčastnení si ich mohli odniesť v papierovej podobe, ale sú k dispozícii aj na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice, pod Bibliografiou a v nej buď pod Metodikou alebo v prehľade jednotlivých podujatí sú pri jednotlivých konkrétnych podujatiach zverejňované aj elektronické príspevky z podujatí, ktoré usporiadal Národný bibliografický ústav. Materiály budú zverejnené aj na webovej stránke Univerzitnej knižnice prešovskej univerzity – www.pulib.sk.

Úvodnou prednáškou bola prezentácia Mgr. Jarmily Majerovej, ktorá sa zamerala na nové štandardy pre katalogizáciu. Zúčastnila sa vo februári 2007 medzinárodnej konferencie v Reykjavíku na Islande, ktorá bola zameraná predovšetkým na uplatnenie nových zásad spracovania a nové štandardy, ktoré sa v súčasnosti vo svete vyvíjajú a pracuje sa na ich definitívnych verziách, aby mohli byť spoločne prediskutované a uvedené do praxe bibliografického spracovania.

Ide predovšetkým o dva základné štandardy – FRBR – Funkčné požiadavky na bibliografické záznamy, ktoré sa v posledných rokoch stali základnou filozofiou spracovania bibliografických záznamov a je v nich viditeľný zásadný rozdiel v ponímaní bibliografického spracovania, predovšetkým svojim zameraním na obsah spracovania a nie formu, a ďalším rozdielom je preferovanie záujmu používateľa, ktoré sú bibliografické služby určené. FRBR sú teda významnou zmenou a základnou filozofiou zameranou na 4 úrovne spracovania – na Dielo, Vyjadrenie, Prezentáciu a Jednotku. S týmito pojmami sa začalo pracovať vo FRBR, experti ich prevzali aj do Vyhlásenia medzinárodných katalogizačných princípov (IME ICC) a stali sa základom aj nových pravidiel, ktoré pôvodne mali byť vydané ako AACR3, ale pre množstvo zmien a úprav, ale predovšetkým kvôli zásadnej zmene filozofie bibliografického spracovania sa experti rozhodli spracovať nové pravidlá - RDA - Resource Description and Access – Popis a prístup k zdrojom. Tieto by mali byť dokončené do konca roka 2008 a dané k dispozícii používateľom, aby bolo možné ich v roku 2009 preložiť do ostatných jazykov a používať v jednotlivých krajinách, ktoré doteraz pracovali s AACR2.

S aktivitami v oblasti FRBR začali experimentovať viaceré krajiny, začalo sa s jednotlivými požiadavkami pracovať pri tvorbe rozličných programov a systémov. Mnohí veľkí tvorcovia systémov sa priklonili k tejto filozofii a zapracovávajú ju do svojich systémov, ale je to zaujímavá filozofia aj pre menšie inštitúcie, ktoré sa pokúšajú na základe tejto filozofie spracovávať aj menšie fondy a databázy.

Ďalšie prednášky boli zamerané na aplikáciu pravidiel AACR2, formátu MARC 21 a ISBD v spracovaní viacerých typov dokumentov. Na základe požiadaviek spracovateľov boli pripravené konkrétne príklady s riešeniami príslušných problematík a jednotlivých problémov, ktoré trápili jednotlivých spracovateľov.

Ing. Slavomíra Soláriková prezentovala spracovanie pohľadníc, plagátov a pozvánok vo formáte MARC 21. Predovšetkým regionálne knižnice získavajú množstvo týchto špeciálnych druhov dokumentov a mali s ich spracovaním drobné problémy, ktoré boli uvedené v konkrétnych príkladoch a spracovatelia ich dostali s navrhnutým riešením k dispozícii. Tieto typy dokumentov patriace ku grafike a špeciálnym materiálom majú určité špecifiká a sú veľmi zaujímavým a niekedy jediným zdrojom informácií o určitých aktivitách v príslušných regiónoch. Regionálne knižnice sú vlastne jediným zdrojom týchto informácií, pretože drobnejšie aktivity nie je možné komplexne registrovať v Slovenskej národnej bibliografii, lebo sa tieto dokumenty do SNK nedostanú, ale jednotlivé regionálne bibliografky skôr majú možnosti získať tieto typy dokumentov.

Rôzne problémy týkajúce sa spracovania kníh vo formáte MARC 21 – diela so spoločným názvom, bez spoločného názvu jedného alebo viacerých autorov a ďalšie boli prezentované na konkrétnych príkladoch v prezentácii Mgr. Marty Jahnátkovej.

Ďalšie problémy týkajúce sa spracovania, predovšetkým jednotlivých typov poznámok, boli prezentované v príspevku Mgr. Gabriely Hamranovej.

Účastníci dostali k dispozícii všetky predošlé prezentácie aj v papierovej podobe. Rovnako dostali aj jednotlivé informácie o zmenách v kódovníkoch, ktoré sa vyskytli v poslednom období. Dr. Anna Kucianová informovala o jednotlivých zmenách v kódoch krajín – doplnky RS a ME, čo však spôsobilo problémy v spracovaní SNB, pretože sa v nej využíval formálny deskriptor ME na spracovanie bibliografických záznamov z oblasti medicíny a tento pri novom doplnku kódu krajiny ME pre Čiernu Horu, je potrebné zmeniť na MI. Aj ďalšie novinky a doplnky boli vo formálnych deskriptoroch, ktoré dostali spracovatelia k dispozícii. Drobné doplnky a úpravy sú aj v kódovníku rolí autorov, všetky sú k dispozícii aj na webovej stránke SNK – www.snk.sk pod Bibliografia a Metodika, kde sú uvedené všetky kódovníky pre formát UNIMARC aj MARC 21. Množstvo zmien sa vyskytuje v spracovaní Evidencie publikačnej činnosti (EPC) jednotlivých akademických inštitúcií – akademických knižníc, vedeckých knižníc, akadémie vied a pod. Keďže sa zmenila Vyhláška č. 8/2007 o EPC a aj Vyhláška o odboroch vedy a techniky, bolo nutné tieto zmeny zapracovať aj do spracovania dokumentov patriacich do EPC. Uvedené vyhláška a aj zmenené kódovníky sú tiež k dispozícii na webovej stránke SNK pod Bibliografia a Metodika, ale na tejto webovej stránke je aj link na webovú stránku Združenia Pro Scientia, kde sú všetky materiály uvedené v kompletnom znení aj s kódmi.

Problematike EPC bola venovaná aj ďalšia prezentácia druhý deň podujatia, kde Dr. Anna Kucianová prezentovala 12 príkladov jednotlivých typov dokumentov patriacich a najčastejšie sa vyskytujúcich v Evidencii publikačnej činnosti (EPC), spracovaných vo formáte MARC 21, pretože viaceré akademické knižnice pracujú ešte pri spracovaní EPC s formátom UNIMARC.

Dr. Anna Kucianová informovala aj o najnovších zmenách v Medzinárodnom desatinnom triedení (MDT) vo verzii roka 2006, ktorá je v súčasnosti k dispozícii v SNK. Pracuje sa na jej preklade a do konca roka by mal byť k dispozícii ako súbor autorít v systéme Virtua, ale v ďalšej budúcnosti by sa malo doriešiť aj webové sprístupnenie tejto verzie, aby bolo prístupné všetkým používateľom.

Druhý deň podujatia bol venovaný problematike spracovania článkov vo formáte MARC 21. Mgr. Ľudmila Rohoňová z Oddelenia článkovej súbežnej slovenskej národnej bibliografie NBÚ SNK sa venovala problematike kooperácie a spolupráce regionálnych knižníc a bibliografických pracovísk na tvorbe bibliografických záznamov Súborného katalógu Slovenskej republiky Články. V rámci diskusie riešili viaceré problémy, ktoré sa vyskytujú pri spoločnom spracovávaní spoločnej národnej a regionálnej bibliografickej databázy článkov. V súčasnosti je súčasťou Súborného katalógu Články aj regionálna článková databáza, a z tohto dôvodu je potrebné riešiť viaceré problémy týkajúce sa predovšetkým rozdelenia spracovania celoslovenských a regionálnych periodík v členských knižniciach SK SR Články. Tým, že sa jednotlivé databázy knižníc a bibliografických pracovísk konvertovali, vznikli viaceré duplicitné a multiplicitné záznamy a riešenie ich odstránenia je veľmi dôležité a predstavuje aj množstvo práce na úpravách. Je dôležité sa vyvarovať vzniku ďalších duplicít, a preto sú dôležité konzultačné stretnutia, na ktorých sa tieto problémy riešia a ďalej sa pracuje podľa dohodnutých pravidiel a požiadaviek. Množstvo otázok bolo venovaných aj tvorbe predmetových hesiel, kde je tiež potrebná jednotnosť a spoločný postup pri tvorbe jednotlivých typov predmetových hesiel. Existuje zatiaľ málo autorít predmetových hesiel, ktoré by bolo možné použiť, preto je potrebné chystať návrhy, ale postupovať dôsledne podľa dohodnutých pravidiel.

Závažnou problematikou, ktorá neustále rezonuje v spracovaní Evidencie publikačnej činnosti, pri spracovaní Ohlasov, ale aj v ďalších oblastiach, je problematika techník citovania. Dr. Anna Kucianová prezentovala materiál, ktorý vychádza z ISO noriem ISO 690 a ISO 690-2, čo sú bibliografické citácie klasických zdrojov a elektronických zdrojov. V tejto oblasti je ešte množstvo problémov, ktoré si musia používatelia osvojiť a dôsledne s nimi pracovať podľa uvedených noriem. V tejto oblasti je potrebné si uvedomiť, že sú to medzinárodné knihovnícke normy t.j. platné pre oblasť knihovníctva a bibliografie a jazykovedné prvky či už slovenčiny alebo iných svetových jazykov nemožno zavádzať do týchto noriem. Materiál ku technikám citovania dostali účastníci v papierovej podobe, ale je prístupný v elektronickej podobe na už spomínanej webovej adrese SNK.

Tretí deň podujatia pre chorobu nezačal prednáškou Mgr. Milana Šišmiša, ktorý sa zaoberá genealógiou. Zaujímavé informácie z tejto oblasti, ktoré môžu potom využívať vo svojej činnosti, pri poskytovaní bibliograficko-informačných služieb, pri tvorbe bibliografických diel a rozličných materiálov, ktoré poskytujú používateľom, poskytla kolegom Mgr. Zuzana Halienová za svojho kolegu. Zaujímavé sú aj informácie o publikáciách, ktoré môžu využiť pri svojej práci, ale aj množstvo informácií na webových stránkach, ktoré sú už aj z tejto oblasti k dispozícii používateľom tiež na webovej stránke SNK pod Genealógia.

Katalogizačnej disciplíne v oblasti spracovania Menných autorít – personálnych a korporatívnych sa venovali kolegyne Mgr. Mária Okálová, ktorá je zodpovedná za spracovanie personálnych autorít a Ing. Viera Matejčíková, ktorá je zodpovedná za spracovanie korporatívnych autorít. Vyskytuje sa množstvo problémov pri ich spracovaní, ale mnoho ich závisí od dodržiavania stanovených pravidiel. Predovšetkým je nutné, už existujúce autority dôsledne kopírovať, aby sa nevytvárali v prístupových súboroch ďalšie ekvivalenty toho istého mena. Práve regionálni bibliografi majú množstvo možností prispieť ku skvalitneniu tvorby hlavne regionálnych autorít, pretože najlepšie poznajú svoj región, jeho autorov a majú možnosť jednoduchšie a rýchlejšie si overiť menné údaje autorov a korporácií, ktoré patria do ich gescie. Práve v tomto bode je dôležitá vzájomná spolupráca a výmena jednotlivých potrebných údajov, čo sa týka rokov narodenia a prípadne úmrtia, ale aj profesie a pracoviska regionálnych autorov, ale aj názvov jednotlivých korporácií, ktoré sa vyskytujú v regióne, zmeny ich názvov, celkovo história vývoja príslušných inštitúcií a organizácií.

Záverečnou prednáškou bola prezentácia Mgr. Zuzany Halienovej venovaná problematike Rešeršovania v OPAC Virtua. Keďže sa vyskytovali viaceré otázky týkajúce sa uvedenej problematiky, kolegyňa prezentovala najčastejšie sa vyskytujúce problémy a zamerala sa na expertné vyhľadávanie, ktoré prezentovala aj na konkrétnych požiadavkách účastníkov, ako je potrebné zadávať príslušné požiadavky tohto vyhľadávania, ktoré môže slúžiť na tvorbu zložitejších požiadaviek. Prisľúbila doplnenie podrobnejšej nápovedy do materiálov systému Virtua.

V záverečnej diskusii boli prediskutované ešte ďalšie problémy bibliografického spracovania záznamov, ako aj rozličné problémy bibliograficko-informačných služieb, ktoré sa však budú v priebehu vývoja riešiť na ďalších pravidelných metodických stretnutiach, či už na Koordinačnej rade alebo príslušných koordinačných poradách v jednotlivých regiónoch. Úzka spolupráca bibliografov všetkých typov knižníc – regionálnych, vedeckých a akademických bude naďalej pokračovať a celoslovenské metodické stretnutia sa budú tradične konať aj v budúcom roku.

Účastníci podujatia Dni vedeckých knižníc 2007, Prešov 3.-5.9.2007

Účastníci podujatia Dni vedeckých knižníc 2007, Prešov 3.-5.9.2007

Ing. Peter Haľko, Dr. Anna Kucianová, Mgr. Jarmila Majerová

Ing. Peter Haľko, Dr. Anna Kucianová, Mgr. Jarmila Majerová

Mgr. Zuzana Halienová a Dr. Anna Kucianová

Mgr. Zuzana Halienová a Dr. Anna Kucianová

Mgr. Mária Okálová, Dr. Anna Kucianová

Mgr. Mária Okálová, Dr. Anna Kucianová

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Dni vedeckých knižníc 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 10 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12615. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12615

automaticky generované reklamy
registration login password