Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (2. část)

Čas nutný k přečtení
16 minut
Již přečteno

Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (2. část)

0 comments
Anglicky
English title: 
Digital badges and gamification in learning context (part II.)
English abstract: 
The challenge for learning comes from the fragmentation of environments (incl. different online services and tools) we are using. Learning management systems are mostly restrictive and limit users, but they provide common framework for all of them. In comparison, personal learning environments are complex, therefore not transferable, and the achieved goals are not easily recognized by others. Digital badges – as defined by Mozilla Foundations in Open Badge Infrastructure – could be used as a tool that provides visual representation, evidence and verification mechanisms. This paper (part II. of a series), presents digital badges in a context of gamification and introduces examples of current usage, platforms and available technical solutions.
Autoři: 

Gamifikace

Trendem[1] posledních let je „obohacování“ běžných ne-herních aktivit a procesů o herní prvky a mechanismy[2], pro což se postupem času ustálil anglický termín „gamification“ (česky: gamifikace; ekvivalent „hernění“ ani podobné se nepoužívají). Gamifikace tedy není produkt, nejde o hru samotnou; jde o proces, jehož cílem je pomocí specifických postupů[3] zvýšit míru zapojení uživatelů, a to jak co do objemu, tak do typu, tj. rozšířit zapojení o nové druhy interakce a nový obsah, většinou nad rámec toho, co je nezbytně nutné (viz obr. 1).

Pozice gamifikace na škále celek vs. části a hraní vs. hraní si
Obr.1: Pozice gamifikace na škále celek vs. části a „hraní“ vs. „hraní si“; převzato z Deterding (2011)

Gamifikace konkrétního prostředí, procesu či produktu by tedy měla mít za následek aktivizaci cílené skupiny a otevírat nové možnosti práce s obsahem[4]. Gamifikaci je tedy možné vnímat i jako strategii využívající herní prvky pro dosažení konkrétních cílů při práce s uživatelem/zákazníkem. Postupně tak vzniká celé gamifikační odvětví (gamification industry) s různými specializacemi, např. na oblast marketingu, vzdělávání, (každodenního) života a další.[5]

Gamifikace se jako termín etablovala zejména ve vazbě na prostření internetu, na online poskytované služby vč. sociálních médií a – s rozvojem mobilních zařízení (tzv. chytrých telefonů) – i v oblasti mobilních aplikací a ve vazbě na geolokační služby (čili služby zohledňující pozici zařízení či uživatele). Přestože jsou v principu přebírány základní prvky společné všem hrám (včetně např. her stolních, hazardních i sportovních/soutěžních), díky integrálnímu propojení s digitálním prostředím jsou v rámci gamifikace zohledňovány zejména mechanismy již (pilotně) ověřené v prostředí počítačových her (anglicky video games). Počítačové hry samotné přitom již delší dobu nejsou vnímány jen jako (pro děti a mladistvé) nevhodný prostředek zábavy, ale jako potenciálně velmi přínosné prostředí pro učení se novým dovednostem, a to nejen ve vazbě na IT gramotnost[6]. Z pohledu gamifikace učení je pak důležité uvědomit si, že právě hry jako SimCity  umožnily široké veřejnosti zažít simulace a experimentovat s nimi[7].

Jedním z důležitých aspektů je tak důraz na udržení uživatele „uvnitř“ hry, resp. budování systémů a nastavování procesů, které uživatele nutí se do konkrétního (virtuálního) prostředí vracet a setrvávat v něm. To přímo souvisí se zkoumáním fenoménu „toku prožívání“ (anglicky flow of experience nebo jen „flow“[8]), tedy stavu, ve kterém – např. při hraní her – může dojít k maximalizaci soustředění v kombinaci se změnami ve vnímání sama sebe, smyslu vlastního konání, vnímání času ad. Tento stav, který je kromě posílení sebevědomí spojován s kreativním procesem řešením aktuální situace, ale zároveň vyžaduje, aby byly v prostředí vhodně vyváženy výzvy a dovednosti. Pokud vyváženy nejsou (viz obr. 2), uživatel se začíná nudit (chybí výzva) nebo u něj začne převažovat frustrace (nedokáže zvládnout úkol). V oblasti učení je pak možné uvažovat o zcela totožném přístupu zahrnující např. úkol odpovídající znalostem a dovednostem osoby/studenta.

Vizualizace konceptu Flow
Obr.2: Vizualizace konceptu Flow. Převzato z publikace Apple Inc. „Apple Classrooms of Tomorrow—Today : Learning in the 21st Century“ (dostupné zde; strana 10)

Navazujícím aspektem je pak tedy snaha maximálně zrychlit a ulehčit (a často i přímo zvýhodnit) možnosti sdílení obsahu a propojení uživatel mezi sebou. Důvodem přitom může být jak snaha získat nové uživatele mimo okruh uživatelů současných, tak např. podpora kolaborativních[9] aktivit a interakcí každého s každým (peer-to-peer) nebo ve skupině. V éře (online) sociálních sítí jsou pak tyto postupy dále optimalizovány tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu šíření sítěmi. Obsah tak musí odpovídat platformě a chování uživatelů na ní, což např. znamená, že je preferován poutavý obrázek nebo (tzv. virální[10]) video před dlouhým textem. Kritériem úspěchu při šíření je tak nejen samotné provedení akce sdílení, ale i nevytržení právě „hrající osoby“ z jeho zapojení (zachování jeho povzneseného stavu) a úspěšnost na straně cílené osoby nebo skupiny (sítě). Vhodný obsah tak přitahuje další pozornost.

Digitální odznaky, MOBI a gamifikace

Udílení a získávání online ocenění již existují řadu let. Například v online hrách lze dosahovat úrovně, získávat titulu (dílčí „přídomek“) za svou činnost, třeba za určitý počet příspěvků, za roli a/nebo práci v rámci online komunity (zejména role administrátor), v rámci LMS (learning management system) jsou udělovány body a hodnoceny úkoly; ocenění lze získat dokonce i za pohyb v reálném světě ve vazbě např. na geolokační služby jako je Foursquare.com.  Obdobně je v posledních letech stále častěji propojován produkt nebo (online) aktivity s herními principy, za které je opět také udělováno dílčí ocenění (i kdyby jen formou umístění na žebříčku).

Převratnou novinkou, která nyní přichází s rozvojem platformy Mozilla Open Badge Infrastructure (MOBI), je ale propojení 1) vizuální reprezentace odznaku se 2) zakódovanými metadaty popisující podle otevřeného standardu kritéria potřebná k jeho obdržení a 3) s verifikačním mechanismem ověření pravdivosti uvedených informací. Touto kombinací vlastností je již nyní zajištěna vysoká přenositelnost ocenění bez nutné vazby na proprietární systémy. V kombinaci s elektronickými portfolii, která si každý z nás vytváří (i kdyby nevědomky ve vlastním počítači, na online sociálních sítích nebo cíleně ve speciálních nástrojích), jde o silný nástroj fixace naší dosud velmi fragmentované a v čase zanikající elektronické stopy.

Mezi často skloňovaná negativa (nevýhody) systému MOBI, která je třeba zmínit, patří zejména obava z neregulovanosti množství a kvality vydavatelů digitálních odznaků. To potenciálně otevírá prostor pro vydávání odznaků neexistujícími vydavateli, odznaků bez korelace mezi deklarovaným kritériem a procesem jejich získání a může vést k zahlcení. S těmito námitkami lze souhlasit a je nutné podotknout, že existence digitálních odznaků je pouze doplňkem k nutnosti dále vyhodnocovat jejich kvalitu a validitu stejně, jako se děje např. u hodnocení pravosti a kvality webových stránek a dalšího obsahu na veřejně dostupném webu. Zároveň lze tvrdit, že jde o vnesení alespoň částečného pořádku do jinak značně chaotického prostředí výše zmíněných proprietárních digitálních ocenění.

MOBI tak na jednu stranu umožňuje vzdělávacím organizacím (a to nejen těm formálním jako jsou školy) začít systematicky pracovat s oceněními, které během doby svým studentům vydávají, a to jak na mikro-úrovni (jednotlivé hodiny či lekce), tak na úrovni předmětů, semestrů nebo celých programů i napříč institucí. Přitom jim není vnucován žádný pevný systém kritérií pro přidělování, takže je zachována plná flexibilita a možnost gamifikace. Na druhé straně skrze otevřené standardy umožňuje zaměstnavatelům ve všech sektorech porovnávat mezi uchazeči o práci, příp. hledat mezi svými vlastními zaměstnanci, talenty – tzv. „šampiony“ nebo „hvězdy“ – se specifickými mimo-pracovními, zájmovými profily, které mohou být následně interně inovativně využity.

Poznámka: V USA byl tento trend již v minulosti zachycen nejen skrze federální strategie v oblasti vzdělávání, ale zcela nově (13. 6. 2013) také v rámci Clinton Global Initiative America (CGI America) „Commitment to Action“ a projektu „Open Badges: 2 Million Better Futures“[11].

Pro prostředí internetu jde pak o výrazný nový prvek, který může přispět jednak k větší přehlednosti tzv. „Big data“ (velkého množství jinak nestrukturovaných dat). Zároveň ale umožňuje již existující ocenění ukotvit v MOBI a dále s nimi pracovat, což poskytne významnou možnosti v rozpoznání in-formálního každodenního učení. Je tedy na čase zamyslet se, zda by nebylo vhodné některé již existující platformy o funkce digitálních odznaků MOBI obohatit.

Příklady využití

Níže uvádíme konkrétní již existující příklady využití a platforem podporujících digitální odznaky v rámci platformy Mozilla Open Badges. Seznam není vyčerpávající, ale může sloužit jako inspirace a příp. jako důležitý zdroj odkazů na technická řešení, která umožní odznaky (jednoduše) vydávat, případně získat. Stav k červnu 2013.

Příklady využití digitálních odznaků - konkrétní kurzy a vzdělávací aktivity

Poznámka: Jde jen o výběr některých veřejně přístupných a dobře zdokumentovaných příkladů. Další použití v praxi je možné vysledovat přes uživatele platforem a technických řešení uvedených níže, např. na blogu BadgeOS)

Mozilla (mozilla.org) – v souvislosti s provozem Open Badge platformy a standardů byla postupně zpřístupněna řada kurzů a aktivit, které umožnily získat digitální odznaky. Výrazné množství poskytly aktivity v rámci projektu Webmaker a jeho nástrojů Thimble, X-Ray Goggles a Popcorn Maker (více také zde). Celkově bylo možné získat 18 digitálních odznaků za splnění interaktivních návodů, resp. tutoriálů. Shrnutí stavu za Mozilla k začátku května 2013 je možné najít zde.

Starlite Digital Badges (starlitebadges.com) – online aplikace vytvořená společně s NASA v rámci projektu WhiteCard představuje zejména „The Mars Curiosity Activity“. Jedná se v podstatě o 3D hru, která simuluje pohyb a aktivity vozítka Mars Curiosity, přičemž hráč má nejprve nastudovat podklady pro misi a následně ji realizovat (např. nalezení správného kamene a jeho analýza).

Badge Bingo (badgebingo.com) – hra s digitálními odznaky na motivy binga. Náhodně vylosovaná herní karta byla sestavena jak z existujících volně dostupných odznaků (zejména odznaků Mozilla Webmaker a odznaků vydavatele hry, Codery), tak volných míst, na které bylo možno umístit odznak libovolný. Výhercem byl ten, kdo nejrychleji zaplnil celé pole. Hra sklidila značný úspěch na Mozilla Festivalu 2012 díky inovativnímu přístupu k odznakům.

Code School (codeschool.com) – platforma, která učí interaktivní formou programovat. Kromě textové informace (zadání) je k dispozici editor, do kterého je třeba vyplnit odpovídající kód. Po odeslání je automaticky vyhodnocena odpověď a v případě splnění dílčích částí je přidělen digitální odznak odpovídajícího typu a stupně. Informace o procentech splnění odznaku slouží jako motivace pro dokončení (využití je tedy spíše tradiční).. Jednotlivé kurzy jsou zde sestaveny do tzv. "Path" (cest), které kurzy řadí a logicky provazují. V současné době nabízí cesty pro: Ruby, JavaScript, HTML/CSS, iOS a doplňové kurzy (např. R nebo Git); ne všechny kurzy jdou přitom zdarma.

Odznak udělený Code School za úspěšné ukončení první kapitoly kurzu
Odznak udělený Code School za úspěšné ukončení první kapitoly kurzu

Providence After School Alliance (PASA) (mypasa.org) – iniciativa zaměřená na rozpoznání a přenositelnost mimoškolních (zájmových) aktivit pomocí digitálních odznaků. Jedinečnost tohoto řešení je přitom v potenciálu regionální uznatelnosti získaných odznaků mezi organizacemi formálního a neformálního vzdělávání (viz web PASA a v souvisejícím článku).

Chicago Summer of Learning 2013 (chicagosummeroflearning.org) – městská akce zaměřená na aktivní zapojení dětí a mládež a propagaci STEAM (science, technology, engineering, art & math). Nabízí řadu aktivit ("challenges") vytvořených a organizovaných místními aktéry, ale umožňuje i přidávat projekty vlastní. Za každou splněnou aktivitu lze získat digitální odznak, přičemž ty se kombinují podle tématu (STEAM) a odemykají další aktivity (viz: challenges).

MacBook Maestro (macbookmaestro.com/about) – pilotní nasazení digitálních odznaků, kde je cílem informovat a rozvíjet znalosti a dovednosti při používání konkrétního produktu (MacBook s MacOS).

American Alliance of Museums (AAM) (aam-us.org) – Center for the Future of Museums v rámci konferece AAM (viz http://www.aam-us.org/events/annual-meeting ) využilo odznaky ke zvýšení zájmu a pro aktivizaci publika (viz: www.cfm-aam.org). Byla použita zejména platforma Credly v mobilní verzi.

Poznámka: Hybridní použití digitálních odznaků (tedy propojení reálných aktivit s digitálním obsahem) připravuje také konference DisCo 2013 zaměřená na informační gramotnost, gamifikaci a právě digitální odznaky.

Dallas Museum of Art (dma.org) – v rámci členského programu "DMA Friends" je možné získávat digitální odznaky a body za splněné úkoly (rozmístěné v prostorách muzea i známé online). Body může účastník vyměnit za odměny (např. volný vstup nebo speciální prohlídku).

YMCA New Yourk City (ymcanyc.org) – jako součást programu proti obezitě, "Y-MVP" je pilotně ověřována digitální hra, která má zábavnou formou přimět uživatele k fyzické aktivitě, tréningu a cvičení. Je možné získat digitální odznaky a body, které dále slouží k odemčení odměn a výhod; více např. zde.

Podpora projektů a výzkumu odznaků

Digital Media and Learning Competition od roku 2008 pořádá každoročně soutěž o nejinovativnější projekt v oblasti digitálních médií zaměřený na oblast vzdělávání (konkrétně connected learning). Čtvrtý ročník (2012) byl zaměřen na digitální odznaky, a to ve čtyřech kategoriích: Badges for Lifelong Learning (odznaky pro celoživotní vzdělávání; výsledky jsou k dispozici zde), Teacher Mastery & Feedback (vzdělávání učitelů a zpětná vazba; výsledky zde), Research (výzkum v oblasti rozpoznání a akreditace neformálního a zájmového vzdělávání pomocí odznaků, trofejí a úspěchů; výsledky zde) a Research on Badging and Badge Systems Development. Seznam vítězů je možné najít také na adrese hastac.org/dml-competitions

Příklady existujících platforem

Poznámka: v současné době se velmi rychle objevují nové platformy a řešení. Mezi příklady níže byly tedy zařazeni jak někteří vítězové DML Competition, tak projekty přinášející inovativní řešení nebo službu.

Logo P2PU
Peer 2 Peer University (P2PU) (p2pu.org) – otevřená platforma pro tvorbu kurzů a jejich absolvování, a to zejména na principu peer-to-peer učení. Součástí kurzů je možnost udělit (resp. získat) odznaky v nastavení, které si zvolí tvůrce kurzu. Je možné vybrat si ze tří základních typů: “Skill” badge (je přidělen na základě žádosti např. po ukončení úkolu nebo projektu), "Community” badge (přidělují si jej účastníci navzájem) a “Stealth” badge (získávaný automaticky na základě aktivity).

Logo BadgeVille
BadgeVille (badgeville.com) – platforma nabízející komplexní řešení zaměřené na komerční sféru. Nabízí jak integraci do interních procesů firmy, tak nástroje pro práci s klienty a monitoring procesů. (Poznámka: podpora MOBI není explicitně nabízena, ale s ohledem na významnost platformy a nabízená řešení na míru je uvedena i zde.)

Logo Youtopia
Youtopia (youtopia.com) – platforma umožňující nastavení, správu, monitoring a vyhodnocení aktivit, přičemž cílem je využít potenciál gamifikace a zároveň celý proces řídit (sama sebe označuje jako "engagement platform" a představuje možnost implemetace jak v oblasti formálního vzdělávání, tak NNO nebo kulturních institucí). Jde o placené prostředí s možností limitovaného přístupu zdarma.

Logo ForAllBadges
ForAllBadges (forallbadges.com) – platforma zaměřená na děti (K-12) poskytující zdarma sadu nástrojů nutných pro vytváření odznaků, jejich přidělování i management. Navíc je možné stáhnout si mobilní aplikaci pro iOS a Android.

Logo Makewaves
Makewaves (makewav.es) – platforma pro děti a -náctileté s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro sociální učení. Kromě webové platformy nabízí i mobilní aplikaci pro iOS.

Logo CertificatesWall
CertificatesWall (certificateswall.com) - archiv elektronických kopií certifikátů nebo diplomů s přidruženými funkcemi digitálního portfolia (ePortfolia), možností certifikáty vydávat a širokou řadou modulů/rozšení pro různé open-source platformy (jako je Moodle, Drupal, WordPress, Joomla ad.). Podporuje zobrazení digitálních odznaků z Mozilla Backpack.

Logo Degreed
Degreed (degreed.com) - platforma ohodnocující a validující celoživotní učení, a to ať již jde o formální nebo jiné aktivity. Jde o variaci na ePortfolio, tzn. umožňuje shromažďovat informace o svých aktivitách (včetně získaných odznaků, čtení knih, navštívených kurzech apod.), ale tyto informace dále přepočítává na "skóre" a prezentuje podle různých hledisek.

Logo Moodle
Moodle (moodle.org) - LMS s otevřeným kódem, který od verze 2.5 (květen 2013) podporuje přidělování digitálních odznaků kompatibilních s platformou Mozilla Open Badge Infrastructure (MOBI). V tomto kontextu je důležité zmínit Totara LMS, což je přizpůsobená distribuce LMS Moodle, jejíž tým stál za tímto rozšířením. Přidělování je možné jak na základě splnění přednastavených kritérií (interní funkce Moodle), tak ručně. Získané odznaky je možné vložit do Mozilla Backpack a zobrazit na svém profilu. (Pozn.: Detailní popis nastavení je dostupný např. zde). Integrace do systému Mahara (open-source nástroje na správu digitálních portfolií) ještě nebyla proveden.

Logo BlackBoard
BlackBoard (blackboard.com) - také LMS BlackBoard v rámci své aktualizace umožnil export "odměn" (anglicky rewards) ve formě digitálních odznaků do MOBI (viz. release notes). Odměny jsou přitom navázána nejen na odznaky, ale i na certifikáty, tj. podle kontextu je možné udělovat certifikát, odznak nebo obě formy.

Logo Badg.us
Badg.us (badg.us) - platforma (resp. služba) pro snadnou tvorbu a přidělování digitálních odznaků kompatibilních s MOBI. Tvorba probíhá pomocí vyplnění jediného formuláře (po přihlášení) a přidělení je možné jak ručně, tak pomocí přednastaveného seznamu emailů nebo po zadání kódu.

Logo Badge Bridge
Badge Bridge (badgebridge.net) – nástroj umožňující transformaci digitálních odznaků udělovaných v rámci platformy Foursquare do Mozilla Backpack. Odznaky Foursquare nejsou kompatibilní s MOBI ani export do Mozilla Backpack nepodporují, nicméně poskytují přístup k informacím přes API. Toho Badge Bridge využívá a pomáhá informace transformovat tak, aby byly odznaky přenositelné.

Logo Creedly
Credly.com (credly.com) - platforma zaměřená na udělování a shromažďování "společenského kreditu" formou digitálních odznaků. Obsahuje editor vlastních odznaků a možnost jejich rychlého manuálního přidělení. Zaměřena jak na jednotlivce, tak na udělování organizacemi, a to i díky integraci do WordPressu v rámci rozšíření BadgeOS (viz níže). Udělování je možné i přes mobilní aplikaci pro iOS.

Logo WordPress
WPBadger (wordpress.org/plugins/wpbadger/) - jde o rozšíření pro WordPress, které umožňuje přidělovat vytvářet a přidělovat odznaky. V kombinaci s rozšířením WPBadgeDisplay umožňuje zobrazit získané odznaky na profilu a pomocí rozšíření WPBadgerAutomate je možné přidělovat odznaky nejen ručně, ale také automaticky, na základě navštívení speciálního URL nebo při kombinaci odznaků.

Logo OpenBadges.me
Open Badge Designer (openbadges.me) - samostatný nástroj i rozšíření pro WordPressu, které umožňuje rychle vytvořit obrázek nutný pro vizuální reprezentaci digitálního odznaku. Pro vytvoření je nutné pouze sestavit několik základních prvků a nastavit parametry jako je barva, text nebo pozice.

Logo BadgeOS
BadgeOS (badgeos.org) - rozšíření pro WordPress, které umožňuje přidělovat digitální odznaky na základě splnění různých druhů úkolů v předdefinovaných krocích (od automatického přidělení na základě počtu komentářů přes hodnocení druhými a počty bodů až po hierarchie odznaků). Rozšíření umožňuje přímé propojení s platformou Credly.

Logo Drupal
Open Digital Badging (drupal.org/project/OpenBadging) - modul pro Drupal 7, který umožňuje kompletní správu tvorby a přidělování odznaků kompatibilních s MOBI. Základem je existující modul Achievements (https://drupal.org/project/achievements).

Achievements to Mozilla Open Badges Bridge (drupal.org/project/amobb) - modul pro Drupal 7, který zajišťuje kompatibilitu dosažených úspěchů získaných skrze modul Archivements v minulosti s Mozilla Open Badge Infrastructure a přesun v podobě digitálního odznaku do Mozilla Backpack.

Mozilla OpenBadges displayer (drupal.org/project/mozilla_openbadges_displayer) - modul pro Drupal 7, který v profilu uživatele zobrazuje již získané odznaky uložené do Mozilla Backpack (jde tedy pouze o prezentaci informace).

Toto je druhá část série článků o digitálních odznacích. Podívejte se také na první díl.
Zdroje:
Poznámky:
 1. Viz např. statistiky vyhledávání tohoto termínu na Google Trends: http://www.google.com/trends/explore?q=gamification%2C+gamifikace#q=gamification&date=1%2F2010%2037m&cmpt=q
 2. Viz např. mechanismy na: http://gamification.org/wiki/Game_Mechanics
 3. Viz např. herní design na: http://gamification.org/wiki/Game_Design
 4. Jako paralelu by bylo možné zmínit např. vizualizaci jako termín, kterým je označováno převedení již existujících dat, informací a vazeb do (vizuálně) odlišné formy.
 5. Viz např. dělení uvedené na Gamification.org : http://gamification.org/wiki/Gamification_Industry
 6. Jako zásadní lze uvést např. oficiální sdělení American Psychological Association z roku 2008, kde se uvádí, že „některé typy [počítačových] her mohou být prospěšné, zlepšují hráčovu pohotovost a schopnost řešit problémy“ (APA, 2008).
 7. Vizualizace věnovaná gamifikaci v oblasti vzdělávání viz např: http://www.knewton.com/gamification-education/
 8. Viz např. zkoumání, které prováděl Mihaly Csikszentmihalyi a jeho video z TED z roku 2008: Creativity, fulfillment and flow; dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=fXIeFJCqsPs (14:00 min)
 9. Pojem kolaborace je použit ve smyslu významu spolupráce. O nuancích termínu a jeho překladu viz článek Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska
 10. Obsah hromadně, lavinovitě šířený mezi uživateli.
 11. Více na: http://www.2mbetterfutures.org/about nebo na: http://hastac.org/news/president-clinton-announces-commitment-create-new-pathways-college-and-career-success-through-o
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (2. část). Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 6 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-14104. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14104

automaticky generované reklamy