Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo v... prosinci 1999

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Co vyšlo v... prosinci 1999

0 comments
Autoři: 
Vážení čtenáři - příznivci této rubriky. Zpětně se vám omlouvám, že v minulém, prosincovém čísle Ikara nevyšla z technických důvodů tato rubrika. Nyní máte tedy opět možnost zjistit, jaké tituly z našeho oboru a oborů příbuzných byly vydány v posledním měsíci roku 1999.ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C D F H CH I J K L M N O P S T Z

Analýza a návrh informačních systémů / Václav Řepa. - Praha : Ekopress, 1999. - 404 s. ; 24 cm
ISBN 80-86119-13-0 (váz.) : 440 Kč

Publikace se orientuje na metody, techniky a nástroje vývoje jako na prostředky dosažení kvality informačních systémů v podmínkách stále se zrychlujícího vývoje technických prostředků a měnícího se vnějšího okolí informačních systémů.


Baroko : architektura, plastika, malířství / fotogr. Achim Bednorz ; edit. Rolf Toman ; z něm. orig. přel. Dagmar Lieblová, Miroslava Neumannová, Marek Vajchr. - Praha : Slovart, 1999. - 502 s., fot., il. ; 32 cm
ISBN 80-7209-179-4 (váz.)

Monografie zabývající se barokním výtvarným uměním a architekturou převážně západní a jižní Evropy.


Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony : sborník z konference konané ve dnech 23. a 24. září 1999 ve Strážnici / edit. Antonín Malach. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 161 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2162-4 (brož.)

Sborník je příspěvkem k zahájení veřejné diskuse o koncepci vzdělávání v ČR.


Česko-anglický právnický slovník / zprac. Jana Oherová ...[et al.] - Praha : Linde, 1999. - 829 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-201-0 (brož.) : 520 Kč

Slovník ze všech oblastí práva obsahuje asi 30 000 hesel.


Česko-německý právnický slovník / Martin Aleš. - Praha : Linde, 1999. - 472 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-200-2 (brož.) : 401 Kč

Slovník ze všech oblastí práva obsahuje více než 10 000 hesel.


Dějiny bankovnictví v českých zemích / zprac. František Vencovský ...[et al.] - Praha : Bankovní institut, 1999. - 594 s. ; 26 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7265-030-0 (váz.) : 950 Kč

Publikace podává ucelený obraz o vývoji bankovnictví v českých zemích od doby, kdy se peníze začaly prosazovat nejen jako obecně přijímaný platební prostředek, ale i jako vlastní institucionální segment v uspořádání hospodářských poměrů.


Dějiny divadla / Oscar G. Brockett ; z angl. orig. přel. Milan Lukeš, Jitka Sloupová ; zprac. a doplnila Zdeňka Benešová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Divadelní ústav, 1999. - 948 s. ; 21 cm. - Bibliografe. - Rejstříky
ISBN 80-7106-364-9 (Nakladatelství Lidové noviny). - ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav) : 595 Kč

Publikace přináší rozsáhlý výklad dějin divadla v Evropě a v USA, doplněný samostatnými kapitolami o divadle asijském a africkém.


Dějiny lidstva : od pravěku do konce dvacátého století / zprac. Pierre Vidal-Naquet ...[et al.] ; z franc. orig. přel. Zora Jandová, Danuše Navrátilová. - Praha : Mladá fronta : Argo, 1999. - 354 s., il., mapy ; 30 cm
ISBN 80-204-0797-9 (Mladá fronta). - ISBN 80-7203-229-1 (Argo)

Dějiny lidstva od temného dávnověku po současnost.


Dějiny Prahy v datech / sest. Zdeněk Míka ...[et al.] - Praha : Mladá fronta, 1999. - 360 s., příl. - Rejstříky
(váz.)

Chronologicky řazená hesla sledují hospodářské, sociální, politické a kulturní dějiny našeho hlavního města a jeho urbanistický a architektonický vývoj od prvních stop osídlení až po současnost.


Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý. - Praha : Linde, 1999. - 689 s. ; 21 cm. - (Vysokoškolské právnické učebnice)
ISBN 80-7201-195-2 (brož.) : 620 Kč

Publikace obsahuje překlady základních pramenů evropského práva: Smlouvu o založení Evropského společenství, Smlouvu o Evropské unii v platném znění, sekundární legislativu, rozsudky Soudního dvora, Soudu prvního stupně a rozhodnutí Komise Evropské unie, judikaturu evropských soudů, mezistátní smlouvy členských států EU a Evropskou dohodu upravující přidružení České republiky k EU.


Fenomén křesťanství : křesťanská univerzalita v pluralitě náboženství / Hans Waldenfels ; z něm. orig. přel. Martin Voplakal. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 138 s. ; 21 cm. - (Světová náboženství)
ISBN 80-7021-329-9 (váz.) : 148 Kč

Autor hutným a dialogicky promeditovaným způsobem mapuje duchovní situaci současného světa.


Francouzsko-český ozvučený slovník / V. Vlasák. - Voznice : Leda, 1999. - 1 CD-ROM
990 Kč

Slovník zahrnuje více než 34 000 hesel ze slovní zásoby současné francouzštiny, a to jak výrazy každodenního života, tak termíny z různých jazykových oblastí.


Historie XX. století / Raymond Aron ; z franc. orig. přel. H. Beguivinová, V. Dvořáková, K. Vinšová. - Praha : Academia, 1999. - 869 s. ; 24 cm
ISBN 80-200-0778-4 (váz.) : 450 Kč

Dějiny právě končícího století, poznamenané mnoha dramatickými událostmi, vzestupem a pádem říší, zrozením velkého počtu států a změnou poměru sil.


Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990 / Jiří Suk, Jaroslav Cuhra, František Koudelka. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 143 s. ; 21 cm. - (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ; sv. 33)
ISBN 80-85270-88-9 (brož.)

Publikace v první části mapuje hlavní události, které jsou spojeny s působením mocenského centra komunistického režimu, hlavních opozičních skupin a probouzející se občanské společnosti. Druhá část zachycuje vývoj od prvních polistopadových svobodných voleb.


Italsko-český právnický slovník / J. Tomaščinová, M. Damohorský. - Voznice : Leda, 1999. - 256 s. ; 21 cm
ISBN 80-85927-65-4 (brož.) : 229 Kč

Slovník obsahuje 8 000 nejpoužívanějších termínů občanského, trestního, obchodního a finančního práva i obecné výrazy vyskytující se v právickém jazyce.


Jak napsat odborný text / F. Daneš, S. Čmejrková, J. Světlá. - Voznice : Leda, 1999. - 236 s. ; 21 cm
ISBN 80-85927-69-1 (brož.) : 199 Kč

Čtivě napsaná příručka seznamuje s normami vědeckého vyjadřování vč. psaní abstrakt a resumé, s formulováním a stylistikou i s vědeckým vybavením knihy (citace, bibliografie, rejstříky).


Kdo byl kdo. Naši olympionici / F. Kolář ...[et al.] - Praha : Libri, 1999. - 432 s., fot., tab. ; 21 cm
ISBN 80-85983-77-X (váz.) : 290 Kč

Encyklopedie přinášející na 600 medailonků našich olympioniků vychází u příležitosti 100. výročí založení Českého olympijského výboru.


Kronika Českých zemí / předmluvu naps. Petr Pithart ; rejstříky sest. Michal Kubálek ; mapy zprac. Josef Spurný. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 904 s., il. ; 30 cm. - Rejstříky
ISBN 80-86144-33-X (váz.)

Publikace mapuje tisíciletý časový úsek dějiny Českých zemí.


Lexikon čínského mudrosloví / Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar. - Praha : Academia, 1999. - 361 s. ; 24 cm
ISBN 80-200-0753-9 (váz.) : 195 Kč

Autoři předkládají na tři tisíce hesel pořízených z patnácti pramenů slovníkového typu.


Lexikon zemí 2000 : svět ve faktech. Trendy a prognózy. Mapy a vyobrazení. - Praha : Fortuna Print, 1999. - 503 s., il., fot., tab. ; 20 cm. - Rejstříky
ISBN 80-86144-35-6 (váz.)

Publikace přináší výklad politického a ekonomického dění ve světě, charakteristiku 192 států, osobností politického života.


Malé dějiny filmu / Jarek Kupšč ; z angl. orig. přel. Martin Mlíkovský. - Praha : Cinemax, 1999. - 388 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-85933-33-0 (váz.) : 298 Kč

Průvodce světovou kinematografií od počátků po současnost.


Nevlastní rodiče a nevlastní děti / Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 143 s. ; 21 cm. - (Avicenum). - Bibliografie
ISBN 80-7169-897-0 (brož.)

Publikace se snaží zmapovat složité a nepřehledné problémy, které vznikají v rodinách s nevlastními dětmi. Určeno pro odborníky i laickou veřejnost.


Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu / Jan Beran, Vladimír Smékal. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 51 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2165-9 (brož.) : neprodejné

Studie shrnuje výsledky pětiletého výzkumu vzdělávacího programu Obecná škola. Poskytuje podklady k dalšímu zlepšování programu a jeho zařazení do systému výchovných a vzdělávacích programů v ČR.


Od Velké Moravy po dobu gotickou : dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích / Klement Benda ...[et al.] - Praha : Argo : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 251 s., il., fot. ; 24 cm. - Literatura. - Terminolog. slovník. - Seznam vyobraz. - Seznam zkratek. - Rejstř.
ISBN 80-7203-244-5 (soubor) (Argo). - ISBN 80-7106-357-6 (soubor) (Nakladatelství Lidové noviny). - ISBN 80-7203-245-3 (1. díl) (Argo). - ISBN 80-7106-358-4 (1. díl) (Nakladatelství Lidové noviny) : 355 Kč

Publikace přináší přehled vývoje uměleckého řemesla v raném středověku v rámci tří výrazných uměleckých stylů (velkomoravského, románského a gotického) prostřednictvím vznikajících řemesel - šperkařství a zlatnictví, keramiky, kovotepectví, mincovnictví a tvorby pečetí, výroba nábytku, textilií, skla a knižní vazby.


Písecké XX. století / Jiří Prášek ; fotogr. Jaromír Havlíček. - Písek : J & M, 1999. - 200 s., fot. ; 24 cm. - (Region)
ISBN 80-86154-18-1 (váz.) : 180 Kč

Známé, méně známe i překvapující momenty historie města Písku ve 20. století zpracované osobitým rukopisem etnografa Prácheňského muzea v Písku.


Právo vnějších vztahů Evropské unie / Pavel Svoboda. - Praha : Linde, 1999. - 266 s. ; 21 cm. - (Vysokoškolské právnické učebnice)
ISBN 80-7201-192-8 (brož.) : 250 Kč

Výkladová pomůcka ke klasické disciplíně evropského práva - tzv. vnějším vztahům má umožnit pochopení širšího právního rámce a praxe Evropské unie. Text reflektuje změny stanovené Amsterodamskou smlouvou.


Průvodce Evropskou unií / Karel Barták ; ilustr. Jiří Vaněk, Miloš Krmášek. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 88 s. ; 21 cm
ISBN 80-85865-74-6 (brož.)

Informační brožura seznamuje s aktuální politikou, strukturou, jednotlivými činnostmi a perspektivami Evropské unie.


Se Zavináčem na Internet / Jiří Peterka ...[et al.] - Praha : Academia, 1999. - 309 s. ; 23 cm
ISBN 80-200-0787-3 (brož.) : 178 Kč

Kniha odpovídá na základní otázky týkající se historie i současnosti Internetu a práce s jeho službami. Připraveno tvůrci televizního pořadu o Internetu "Zavináč".


Slovník biblických obrazů a symbolů / Manfred Lurker. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 365 s. ; 20 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7021-254-3 (váz.) : 298 Kč

Přehledně koncipovaný slovník osvětlující svět starozákonních a novozákonních obrazů a symbolů.


Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací : ROPO, O.P.S., S.R.O., A.S., Sdružení obcí : příručka 2/99 / Jaroslav Rektořík ...[et al.] - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 140 s. ; 30 cm
ISBN 80-210-2126-8 (brož.) : 130 Kč

Teoreticko-praktický návod pro tvorbu strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jimi zřizovaných organizací.


Škola pro Moravu : 100 let Vysokého učení technického v Brně / Jiří Pernes. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1999. - 84 s. ; 26 cm
ISBN 80-214-1459-6 (brož.)

Publikace seznamuje v širších souvislostech s historií nejstarší české vysoké školy na Moravě.


Tajemství čínského pokoje / Stanislaw Lem ; z polského orig. přel. Pavel Weigel. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 199 s. ; 21 cm. - (Kolumbus ; sv. 151)
ISBN 80-204-0826-6 (váz.)

Autor se zamýšlí nad současností a budoucností vědy, jejími přednostmi a riziky. Zabývá se otázkami teorie informace, kybernetiky a genetiky.


Zásady ekonomie / N. Gregory Mankiw. - Praha : Grada Publishing, 2000 [1999]. - 763 s. ; 28 cm. - (Profesionál). - Rejstř.
ISBN 80-7169-891-1 (váz.) : 1190 Kč

Učebnice je přehledným výkladem ekonomické teorie.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F G H I J K L M N P S U V Z


angličtina
Česko-anglický právnický slovník

architektura
Baroko

bankovnictví
Dějiny bankovnictví v českých zemích

Čechy
Dějiny bankovnictví v českých zemích
Kronika Českých zemí
Od Velké Moravy po dobu gotickou

Česká republika
Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu
Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací

Československo
Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990

český jazyk
Jak napsat odborný text

čínština
Lexikon čínského mudrosloví

divadlo
Dějiny divadla

ekonomie/ekonomika
Dějiny bankovnictví v českých zemích
Zásady ekonomie

encyklopedie
Dějiny lidstva
Kdo byl kdo. Naši olympionici
Lexikon zemí 2000

Evropská unie
Dokumenty ke studiu evropského práva
Právo vnějších vztahů Evropské unie
Průvodce Evropskou unií

film
Malé dějiny filmu

francouzština
Francouzsko-český ozvučený slovník

geografie
Lexikon zemí 2000

historie
Dějiny bankovnictví v českých zemích
Dějiny divadla
Dějiny lidstva
Dějiny Prahy v datech Historie XX. století
Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990
Kronika Českých zemí
Malé dějiny filmu
Od Velké Moravy po dobu gotickou
Písecké XX. století

informační systémy
Analýza a návrh informačních systémů

informační věda
Tajemství čínského pokoje

Internet
Se Zavináčem na Internet

italština
Italsko-český právnický slovník

jazykové slovníky
Francouzsko-český ozvučený slovník

jazykové příručky
Jak napsat odborný text

knihovnictví
Analýza a návrh informačních systémů

komunikace
Jak napsat odborný text

křesťanství
Fenomén křesťanství
Slovník biblických obrazů a symbolů

lékařství
Tajemství čínského pokoje

lingvistika
Jak napsat odborný text

literární vědy
Lexikon čínského mudrosloví

malířství
Baroko

marketing
Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací

náboženství
Fenomén křesťanství
Slovník biblických obrazů a symbolů

němčina
Česko-německý právnický slovník

pedagogika
Nevlastní rodiče a nevlastní děti

Písek
Písecké XX. století

politologie/politika
Lexikon zemí 2000
Průvodce Evropskou unií
Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací

Praha
Dějiny Prahy v datech
právo
Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony
Česko-anglický právnický slovník
Česko-německý právnický slovník
Dokumenty ke studiu evropského práva
Italsko-český právnický slovník
Právo vnějších vztahů Evropské unie

psychologie
Nevlastní rodiče a nevlastní děti

sborníky
Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony

slovníky
Česko-anglický právnický slovník
Česko-německý právnický slovník
Francouzsko-český ozvučený slovník
Italsko-český právnický slovník
Lexikon čínského mudrosloví
Slovník biblických obrazů a symbolů

sochařství
Baroko

školství
Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony
Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu
Škola pro Moravu

učebnice
Zásady ekonomie

užité umění
Od Velké Moravy po dobu gotickou

věda a výzkum
Jak napsat odborný text
Škola pro Moravu
Tajemství čínského pokoje

výpočetní technika
Analýza a návrh informačních systémů
Se Zavináčem na Internet
Tajemství čínského pokoje

výtvarné umění
Baroko
Od Velké Moravy po dobu gotickou

vzdělávání
Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony
Obecná škola v zrcadle pětiletého výzkumu
Škola pro Moravu

zeměpis - viz geografiePoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 46-50 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo v... prosinci 1999. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 1 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11090. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11090

automaticky generované reklamy
registration login password