Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných

0 comments
Anglicky
English title: 
Barrier free library - connection to the world of disabled
English abstract: 
The paper deals with the current situation of the provision of information and library services for handicapped users. It presents a project Barrier free library that focuses on libraries and librarians and questions of working with handicapped users.

Úvod

Handicapovaní lidé jsou nedílnou součástí našich životů. Podle statistik se dokonce každý desátý člověk v České republice řadí mezi osoby se zdravotním postižením[1]. Potkáváme je na ulici, pracovištích, úřadech, školách a také v knihovnách. Ne každá veřejná knihovna[2] je však pro handicapované osoby dosažitelná. Ačkoli se některé (nespecializované) knihovny práci s handicapovanými uživateli dlouhodobě věnují,[3] stále ještě existuje i mnoho těch, které jsou jak ve své přístupnosti, tak v nabízených službách zcela „bariérové“. Někteří autoři přičítají chybu legislativnímu uchopení pojmu knihovna,[4] jiní spatřují úskalí v nedostatečném vzdělání knihovníků v této oblasti. Velký problém tvoří také finanční situace jednotlivých knihoven. Smyslem tohoto článku není pozastavovat se nad důvody, proč je míra poskytování služeb pro handicapované uživatele odlišná, ale spíše poukázat na to, že se handicapovaní klienti v knihovnách neustále potýkají s bariérami, které však lze alespoň částečně zmírnit.

V České republice neexistují žádné speciální knihovnické standardy, které by práci s uživateli se specifickými potřebami aprobovaly. Doposud neexistovala ani platforma, která by veřejným knihovnám poskytovala informace o této problematice a handicapovaným osobám údaje o dostupných knihovnách. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený komplex informací, který by knihovníkům usnadnil práci se zdravotně znevýhodněnými uživateli. Vytvořit metodiku, jež by je naučila především nebát se komunikace s handicapovanými klienty, poskytovat jim dostatečné zázemí a splnit zásadní knihovnické poslání (poskytnout rovný přístup k informacím komukoliv).

Obr. 1: Bezbariérová.knihovna.cz - dost místa pro všechny

Obr. 1: Bezbariérová.knihovna.cz - dost místa pro všechny

Projekt Bezbariérová.knihovna.cz

Na tuto potřebu reaguje studentský projekt Bezbariérová.knihovna.cz, který si primárně klade za cíl nabídnout knihovníkům a informačním pracovníkům reálnou a praktickou oporu pro práci s handicapovanými uživateli. Zejména se orientuje na čtyři skupiny handicapovaných uživatelů: smyslově handicapované (nevidomí, neslyšící), mentálně a tělesně handicapované. Především chce zaměstnance knihoven motivovat k dalšímu sebevzdělávání v této oblasti. Informace ve znakovém jazyce, bezbariérový přístup do všech oddělení, adresné poskytování informací, osobní přístup a asistovaná pomoc - to vše by mělo být v každé knihovně standardem. Právě vytvoření závazného standardu, jenž by definoval zásady bezbariérovosti v knihovnách, patří mezi největší ambice projektu.

Obr. 2: Logo projektu

Obr. 2: Logo projektu

Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na něm studentky navazujícího magisterského programu Informační studia a knihovnictví:

 • Bc. Markéta Babirádová (koordinátorka projektu),
 • Bc. Helena Selucká,
 • Bc. Zdena Rousková,
 • Bc. Eva Klučinová.

Projektový tým si vytyčil tři základní aktivity, které bude v letošním roce realizovat. Je to portál Bezbarierova.knihovna.cz, vytvoření standardu Handicap friendly a organizace dvou prakticky zaměřených seminářů pro knihovníky.

Portál Bezbarierova.knihovna.cz

Nově vzniklý webový portál bezbarierova.knihovna.cz je praktickým a jednoduchým rozcestníkem pro knihovníky (ale i ostatní zájemce), ve kterém najdou mnoho informací využitelných v  praxi. Jednou z primárních částí je charakteristika handicapů, jejich členění a způsoby projevu. Knihovníci se seznámí se základními pravidly komunikace s různě handicapovanými klienty. Portál se také orientuje na legislativu spojenou se zdravotně znevýhodněnými lidmi a knihovnami jako takovými. Součástí je databáze kontaktů na jednotlivé organizace a sdružení, které se primárně zaměřují na handicapované osoby. Sekce Články nabízí praktické zkušenosti odborníků, samotných knihovníků i handicapovaných uživatelů. V případě specifických dotazů mohou uživatelé využít Poradnu.

Obr. 3: Portál bezbarierova.knihovna.cz

Obr. 3: Portál bezbarierova.knihovna.cz

Standard Handicap friendly

Na tvorbě standardu se projektový tým podílí ve spolupráci s knihovníky a odborníky z praxe, kteří se zaměřují na práci s handicapovanými uživateli. Z této platformy vznikla tato pracovní skupina:

 • Ing. Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena,
 • Mgr. Zlata Houšková – tajemnice SKIP,
 • Mgr. Radek Pavlíček – Tyflocentrum Brno,
 • Hana Lacinová, BBus(Hons) – Krajská knihovna Vysočiny,
 • Mgr. Pavlína Březinová – Stacionář Gaudium,
 • Mgr. Petra Kurková, PhD. - Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP,
 • Mgr. Eva Cerniňáková – Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy Jabok,
 • Mgr. Jiří Stodola – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU.

Tým se společně podílí na přípravě standardu pro knihovny. Tento materiál by měl být pro knihovny závazným dokumentem a měl by tak zlepšovat nabídku jejich služeb vůči handicapovaným uživatelům. Jednou z vizí projektu je vytvoření vlastní značky (loga) s názvem Handicap friendly. To by mělo být výstupním bodem standardu. Logo bude nabízeno knihovnám a bude obsahovat několik úrovní pro jednotlivé typy handicapů (nevidomí, neslyšící…) z toho důvodu, že zásady bezbariérovosti vychází také z dispozičních podmínek samotných budov apod. Získání loga bude vázáno na vytvořený standard a bude zveřejněno na stránkách portálu bezbarierova.knihovna.cz i na stránkách samotné knihovny. Knihovny budou moci získat např. jen logo přístupnosti pro nevidomé uživatele, pokud budou splňovat podmínky uvedené ve standardu v části pro nevidomé. Na svou webovou stránku i do interiéru knihovny si tedy umístí jednu ze čtyř úrovní loga Handicap friendly. Handicapovaní uživatelé tak budou mít jasnou představu o tom, jaké služby která knihovna nabízí a zda je právě pro ně přístupná. Na portálu projektu by se v budoucnu měl objevit seznam knihoven, které služby pro handicapované nabízí včetně jejich přístupnosti znázorněné právě logem Handicap friendly.

Obr. 4: Bezbariérová.knihovna.cz – volnost pohybu

Obr. 4: Bezbariérová.knihovna.cz – volnost pohybu

Semináře Knihovny bez bariér

Aby projekt nebyl zaměřen pouze teoreticky, nabídne knihovníkům v letošním roce také praktickou zkušenost. Na dvou připravovaných seminářích s názvem Knihovny bez bariér, které se uskuteční 18. května v Plzni a 23. května v Brně, se setkají s  ukázkami a příklady z praxe jednotlivých knihoven. Odborníci z nejrůznějších profesních organizací se s nimi podělí o své zkušenosti a důležitým prvkem semináře bude i diskuze. Samozřejmostí je také setkání se samotnými handicapovanými, kteří se podělí o svoje konkrétní zážitky a přiblíží i nevýhody, které z jejich situace vyplývají. Absolventi semináře obdrží osvědčení certifikované Masarykovou univerzitou.

Přínos projektu

Knihovníci díky portálu a následným praktickým seminářům získají přínosný zdroj informací. Získané zkušenosti si v rámci seminářů budou moci prakticky vyzkoušet. V rámci portálu bude možné získat také informace o dalších aktivitách knihoven pro handicapované uživatele. Jak knihovníci, tak handicapovaní uživatelé díky standardu Handicap friendly získají větší přehled o nabídce služeb pro osoby se specifickými potřebami v knihovnách. Projekt by rád motivoval také management jednotlivých knihoven k tomu, aby do své činnosti zařadil aktivity a služby pro handicapované klienty. Aby se interakce mezi knihovníkem a handicapovaným uživatelem stala běžnou součástí knihovnické práce, aby probíhala hladce a cíleně, aby se specializované služby pro handicapové staly v našich knihovnách  samozřejmostí. A hlavně, aby každá knihovna byla pro handicapované osoby dosažitelná. Protože to je přesně to, co naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané nejvíce potřebují.

Poznámky:
 1. Informace převzaté z výběrového šetření zdravotně postižených osob ČSÚ za rok 2007
 2. V tomto článku chápeme pod pojmem knihovna základní a krajské knihovny, nikoliv specializované
 3. Např. Krajská knihovna Karlovy Vary, Krajská knihovna Vysočiny, KJM atd.
 4. Jak píše Mgr. Jiří Stodola, který působí ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, v e-mailu adresovanému projektu Bezbariérová.knihovna.cz
Literatura:
 • Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007. Český statistický úřad : Excelentní organizace 2009 [online]. 30.5. 2008, aktualizováno dne 12.6. 2008 [cit. 2011-03-20]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08.
 • STODOLA, Jiří. Knihovny pro zrakově postižené. [online]. 24. února 2011; [cit. 2011-03-21]. Osobní komunikace.
 • HOUŠKOVÁ, Zlata; PILEROVÁ, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 76-95 [cit. 2011-03-21]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82076.htm>. ISSN 1801-3252.
 • Informace pro knihovny : ZÁKON č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. 1998- [cit. 2011-03-21]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257.htm>.
Poznámka redakce:
Článek bude v upravené podobě publikován také v červnovém vydání časopisu Čtenář
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ROUSKOVÁ, Zdena. Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 4 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13621. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13621

automaticky generované reklamy
registration login password