Informační technologie a elektronická komunikace

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II.

English title: 
Interactive company presentations and catalogues on mobile platforms – part 2
Abstract: 

In the second article of the series we aim at providing overview of the possibilities for creating own mobile application for a company. We state the results of competitive analysis of the market with mobile digital publishing tools (platforms). These offer the possibility to create own mobile application without need of coding. Companies thus have the possibility to choose from two variants: to create custom made application with extra features or to prepare an application without in-house programming.

Úvod

V článku, ktorý vyšiel v minulom vydaní Ikara ako prvá časť série o publikovaní na mobilné platformy, sme predstavili koncept publikovania a zodpovedali prvú z troch nastolených otázok. Konkrétne sme poukázali na možnosti praktického využitia firemných prezentačných aplikácií na tabletoch a smartfónoch a tým zodpovedali otázku, čo by mala alebo môže každá firma ukázať vo vlastnej mobilnej aplikácii. Cieľom tohto článku je poskytnúť odpovede na ďalšie dve otázky: Ako? Za akých podmienok?

Borguľa, Matúš; Miklošík, Andrej. Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách II.. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7910>. urn:nbn:cz:ik‐007910. ISSN 1212-5075.

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách

English title: 
Interactive company presentations and catalogues on mobile platforms (part 1)
Abstract: 

The aim of this article is to provide insights on the importance of creating mobile presentations for companies regardless their target markets. We point out the massive penetration growth of tablets which shows that these devices are very attractive for reaching the present or future customers. In our contribution series we orientate at showing the possibilities of creating content and generating own mobile application without the necessity to code the application. There are several tools available which are able to transform the static content already available in the company (PDF, PPT, other materials) into interactive presentation which can be used by the company representatives, sales personnel, or directly by customers.

Úvod

V súčasnosti už nie je potrebné diskutovať o tom, či majú smartfóny a tablety ako médium a komunikačný nástroj potenciál a zmysel. V oboch prípadoch (smartfón aj tablet) sa určite vo väčšine rozhovorov dopracujeme k odpovedi – áno. Pozíciu týchto mobilných zariadení v marketingu by sme mohli prirovnať k pozícii internetu v marketingu pred cca 6-7 rokmi. Vtedy mal internet za sebou masívne rasty penetrácie a firmy si už uvedomovali, že sa nejedná len o fenomén, na ktorý sa orientujú technologické firmy a inovátori, ale každý podnik musí uvažovať o tom, ako internet a jeho nástroje zaradí do marketingového mixu.

Borguľa, Matúš; Miklošík, Andrej. Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7873>. urn:nbn:cz:ik‐007873. ISSN 1212-5075.

Spoločenské a osobnostné vplyvy na zdieľanie informácií v diskusných skupinách

English title: 
Social and Personal Influences on Information Sharing in Discussion Groups
Abstract: 

Discussion groups are good sources of collective intelligence that are applicable in various fields. They are often used as a part of information management, education, e-democracy or as a help with the different issues of participants. But what does motivate these active members of discussions to publicly share their knowledge? This article summarizes the inner motivations of participants and also the social factors that influence their activity and therefore the quality of discussion groups.

Diskusné skupiny sú zdrojom kolektívnej inteligencie a môžu nájsť využitie v mnohých oblastiach. Najčastejšie bývajú aplikované v informačnom manažmente, ako súčasť vyučovania, v politike ako nástroje e-demokracie, či pri spoločnom riešení zdravotných problémov účastníkov. Tieto internetové služby spájajú fyzicky vzdialených jednotlivcov do komunít a napomáhajú tak väčšinou riešeniu informačného problému.

Čo však motivuje týchto aktívnych používateľov diskusných skupín k tomu, aby verejne zdieľali svoje ťažko nadobudnuté poznatky? Ide iba o vnútornú motiváciu, alebo je možné účastníkov ovplyvniť spoločenským tlakom?

Hrčková, Andrea. Spoločenské a osobnostné vplyvy na zdieľanie informácií v diskusných skupinách. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7684>. urn:nbn:cz:ik‐007684. ISSN 1212-5075.

Informačná činnosť prostredníctvom online sociálnych sietí

Podnázev: 
Odporúčania pre akademické knižnice
English title: 
Information work using online social networks
English subtitle: 
Recommendations for academic libraries
Abstract: 

Article focuses on information work of academic libraries in online social networks. On the basis of literature analysis and doctoral research of the author it presents recommendations in 8 basic steps to support activities of academic libraries in online social networks. Examples of posts and activities of academic libraries on Facebook are also mentioned.

Úvod

Online sociálne siete predstavujú v súčasnosti fenomén, ktorý zasahuje do viacerých oblastí ľudskej činnosti. Nie je preto prekvapujúce, že začali vplývať aj na knižnično-informačnú vedu a prax. V článku uvádzame odporúčania pre akademické knižnice so zameraním na ich pôsobenie v online sociálnych sieťach, najmä na Facebooku, ktoré môžu podporiť aktivity tohto typu knižníc v spomínanom prostredí. Odporúčania boli vytvorené na základe preštudovanej literatúry a výsledkov výskumnej časti našej dizertačnej práce (Šuchová, 2012), ktoré bola zameraná na obsahovú analýzu príspevkov na vybraných stránkach akademických knižníc na Slovensku, v Českej republike i v Rakúsku a na dotazníkový prieskum medzi študentmi i doktorandmi, ktorí využívajú služby Akademickej knižnice UK v Bratislave.

Šuchová, Jana. Informačná činnosť prostredníctvom online sociálnych sietí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7680>. urn:nbn:cz:ik‐007680. ISSN 1212-5075.

Praktická realizácia benchmarkingu webových stránok v sektore eshopov s predajom elektroniky (SEO)

English title: 
Practical realisation of web page benchmarking in the area of search engine optimization (SEO)
Abstract: 

In this article we applied the theoretical knowledge introduced to perform benchmarking of nine web portals from one sector of B2C e-commerce solutions with consumer electronics. We compared the solutions based on performance in 15 different criterion and calculated the final score in benchmarking. Based on this results optimization of the SEO performance of each web portal can be performed as we identified the weaknesses and strengths of each solution compared.

Úvod

V článkoch v troch predchádzajúcich číslach Ikara (1, 2, 3) sme z teoretického pohľadu analyzovali benchmarking, rôzne typy použiteľných kritérií a tvorbu ich optimálnej skladby. V tomto, záverečnom článku série, zrealizujeme benchmarking prakticky, a to na vybranej vzorke webových portálov z konkrétneho sektora. Nebudeme sa metodicky venovať postupnosti krokov a jednotlivým kritériám, použijeme rámec navrhnutého kriteriálneho mixu, ktorý sme predstavili v augustovom vydaní Ikara.

Miklošík, Andrej. Praktická realizácia benchmarkingu webových stránok v sektore eshopov s predajom elektroniky (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7648>. urn:nbn:cz:ik‐007648. ISSN 1212-5075.

Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS

Moderní technologie pronikají do našich životů již řadu let a jejich potenciál můžeme využít v podstatě všude – při práci i zábavě, doma i na cestách, v autě, v kuchyni i v posteli. Počítače už dávno nejsou jen velké hučící krabice blikající v kanceláři nebo doma pod stolem, ale nosíme si je s sebou v batohu i po kapsách ve formě notebooků, tabletů či smartphonů (chytrých telefonů).

Rylich, Jan. Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7608>. urn:nbn:cz:ik‐007608. ISSN 1212-5075.

Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

English title: 
Construction of the optimal criteria for benchmarking in the area of search engine optimization (SEO)
Abstract: 

With benchmarking, the optimal combination of criteria has to be established to calculate results that will be objective and usable. Different criteria have different importance and this needs to be reflected in the final benchmark score. In this article, we proposed the proper selection of evaluation criteria for benchmarking the SEO performance of selected web sites and determined their importance (weight) for the final score.

Úvod

Vhodne skombinovať dostupné kritériá, ktorými možno hodnotiť webové stránky v rámci benchmarkingu, nie je jednoduchá úloha. Ak chceme výsledky čo najviac objektivizovať, musíme urobiť vhodný výber a v rámci neho zvoliť čo najlepšiu dôležitosť pre každé kritérium. V predchádzajúcich príspevkoch (1 a 2) sme sa venovali kategorizácii kritérií pre benchmarking v oblasti SEO a detailnejšej charakteristike vybranej skupiny tzv. sekundárnych dôsledkových kritérií. Cieľom tohto príspevku je pripraviť vhodný kriteriálny mix, ktorý bude priamo použiteľný pre realizáciu benchmarkingu webových stránok vo vybranom segmente v prostredí slovenského internetu. Nebudeme sa už venovať detailnejšej charakteristike spôsobu fungovania vybraných ukazovateľov, ktorý bol už spracovaný v predchádzajúcom článku.

Miklošík, Andrej. Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7605>. urn:nbn:cz:ik‐007605. ISSN 1212-5075.

Sekundárne dôsledkové kritériá pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

Úvod

Benchmarkingu, jeho významu a najmä návrhu typológie kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti SEO sme sa venovali v článku v predchádzajúcom čísle. Cieľom tohto príspevku je zmapovať kritériá, ktoré patria do kategórie sekundárne dôsledkové kritériá, vysvetliť ich obsah a zároveň zhodnotiť ich význam pre benchmarking v oblasti SEO. Jedná sa teda o kritériá, ktoré vypovedajú nepriamo o tom, akú výkonnosť má hodnotená webová stránka v oblasti SEO. Označenie dôsledkové kritériá hovorí o skutočnosti, že tieto kritériá neovplyvňujeme priamo, ale prostredníctvom iných (príčinných) faktorov, ktoré následne môžu zapríčiniť aj zmenu sekundárnych dôsledkových faktorov.

Miklošík, Andrej. Sekundárne dôsledkové kritériá pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7557>. urn:nbn:cz:ik‐007557. ISSN 1212-5075.

Kategorizácia kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

English title: 
Analysis of criteria for benchmarking of web site in the area of search engine optimization (SEO)
Abstract: 

Selecting the appropriate evaluation criteria is crucial for the success of benchmarking. It directly affects the usability and applicability of its results. Realizing benchmarking in the area of SEO requires the knowledge of the different criteria impact and taxonomy. In this article we aimed at introducing the typology of appropriate criteria to distinguish their relevance and usage in SEO activities.

Úvod

Využitie benchmarkingu má svoje opodstatnenie aj v prostredí e-biznisu. Prevádzkovatelia webových stránok prostredníctvom neho môžu zistiť, ako sú ich riešenia konkurencieschopné a akú výkonnosť realizujú v sledovanej oblasti v porovnaní s konkurenciou. Moore tiež upozorňuje na potrebu aplikácií výsledkov benchmarkingu v podobe ich premietnutia do modifikácie marketingovej (Moore, 2008).  Pri realizácii benchmarkingu je mimoriadne dôležité vhodne zvoliť reprezentatívnu vzorku konkurenčných riešení a kritériá benchmarku. Práve voľbe ich vhodnej kombinácii sa budeme venovať v tomto príspevku. Jeho cieľom je prostredníctvom kritickej analýzy významu a obsahu možných evaluačných kritérií dospieť k návrhu optimálnej kombinácie kritérií a ich váhy na celkovom hodnotení. Konkrétne sa zameriame na výkonnosť riešenia v oblasti optimalizácie webovej stránky pre vyhľadávače. Kritériá, ktoré budeme hodnotiť, teda nejakým spôsobom musia byť schopné vyhodnotiť výkonnosť riešenia (webovej stránky) v tejto oblasti z určitého pohľadu.

Miklošík, Andrej. Kategorizácia kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7530>. urn:nbn:cz:ik‐007530. ISSN 1212-5075.

Současnost sémantického webu

Abstract: 

The Semantic Web isn't new in information science. However, there still are only a few web pages where we can find the semantics today.

Úvod

Nejvýraznější článek pojednávající o sémantickém webu, jeho tvorbě a využití vyšel již před deseti lety. [1] Na webu je dnes k nalezení mnoho sémantických dokumentů. Nemusíme chodit daleko, abychom nějaký našli. Například Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny [2] je celý psán v jazyce SKOS a představuje dobrou ukázku využití této technologie. I přes veškerou snahu však dodnes tvoří drtivou část webového obsahu pouze dokumenty, které téměř postrádají sémantiku a pro stroj jsou prakticky nečitelné.

Motejlková, Anna. Současnost sémantického webu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7227>. urn:nbn:cz:ik‐007227. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah