indexace

Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi

English title: 
Indexing with Thesaurus in Hungarian Practice
Abstract: 

The article discusses specific features of a thesaurus and provides an overview of how a particular thesaurus is used in Hungarian practice.

Úvod

Tezaury (z latiny thesaurus) v různých jazycích jsou známy od středověku. Jednalo se o univerzální vědecké spisy, encyklopedická díla a zejména velké slovníky, nicméně v původním významu je tezaurus i výrazem pro pokladnici. Ostatně podle Ungváryho (2001) i „[v] počítačovém zpracování faktů a v jazykovědě tezaurus známe jako slovní zásobu nebo slovník”. Slovní zásoba v případě tezaurů znamená stručnou lexikologii, tj. sbírku slov. Ungváry (2001) dále uvádí, že „[v] jazykovědě – zvláště v generativní mluvnici – rozumíme tezaury slovníky, jež byly zhotoveny pro lingvistické použití; takové, ve kterých ke slovům připojujeme speciální sémantické, syntaktické a morfologické informace”. Pro tezaury je charakteristické shromažďování rozmanitosti, úplnosti či všech možných použití.

Báji-Tóth, Erika. Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7341>. urn:nbn:cz:ik‐007341. ISSN 1212-5075.

Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů

English title: 
How to use Polythematic Structured Subject Heading System in practice for subject description of
Abstract: 

Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) has been published in a machine-readable format in a manner that adheres to the linked data design principles and best practices. This improvement opens many new ways for exploiting PSH and building upon its rich structure. These possibilities include auxiliary tools for intellectual indexing and foundations for use in automatic indexing applications. In this form PSH may be employed in the metadata standards that allow for serialization in various formats which can be easily embedded in electronic documents.

Polytematický strukturovaný heslář pro věcné pořádání webových zdrojů

Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Mynarz, Jindřich. Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5872>. urn:nbn:cz:ik‐005872. ISSN 1212-5075.

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

English title: 
Innovative technical database "CSA Illustrata: Technology" – first impressions
Abstract: 

The article is based on comparison of traditional bibliographic databases used for searches concerning mainly metallurgy and related fields (METADEX and Czechoslovak database METAL) with innovative database "CSA Illustrata: Technology". Scope of periodicals abstracted and indexed in individual databases is compared, as well as results of searches based on real customer requests. Although new database brings to users many principal benefits, it is not yet suitable for the needs of metallurgists, mainly due to lack of relevant data - probably due to its rather limited retrospective. Text is supported by factual findings summarised in six tables.

V prosinci 2006 oznámila firma CSA (nyní ProQuest) významnou inovaci – uvedení databáze „CSA Illustrata: Natural Sciences“, používající tzv. „hluboké indexování“ (deep indexing). O této vskutku převratné novince již toho bylo nemálo napsáno či předneseno na různých konferencích (souhrnné informace viz např.

Škandera, Boris. Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5022>. urn:nbn:cz:ik‐005022. ISSN 1212-5075.

Slovník ORBIS a sémantické třídy

English title: 
ORBIS dictionary and semantic classes
Abstract: 

The article is focused on a particular dictionary called ORBIS (non-alphabetical dictionary of the semantic classes) and on related semantic classes. It shows that the distribution of words in semantic classes is uniform, and even fullfills Zipf law (Mandelbrot law). Furthermore, it shows that the semantic classes are stable according a certain numerical criterion. It also shows that subdictionary of scientific terms in the scientific text fullfills the Mandelbrot law. Correspondence of the semantic classes with the fields of sciences and a comparison with the classification of sciences is also a part of the article.

Úvod

Ve své disertaci [FRIŠ, 2006] jsem se zabýval sémantickými třídami, platností Mandelbrotova a Zipfova zákona pro tyto třídy a v souvislosti s tím též částí slovní zásoby českého jazyka. Následující text představuje základní myšlenky obsažené v disertaci a její téma dále rozvíjí.

Friš, Martin. Slovník ORBIS a sémantické třídy. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4301>. urn:nbn:cz:ik‐004301. ISSN 1212-5075.

Ladislav Jan Živný

English version

Skolková, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1998>. urn:nbn:cz:ik‐001998. ISSN 1212-5075.

Nadnárodní index rukopisů

CERL (Consortium of European Research Libraries) se mezi různými mezinárodními knihovnickými organizacemi ukazuje jako ta expeditivnější z nich, což je obzvláště patrné při srovnání s IFLA.

Uhlíř, Zdeněk. Nadnárodní index rukopisů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1715>. urn:nbn:cz:ik‐001715. ISSN 1212-5075.

Dialog Profound & DialogNewsRoom - vyhledejte vše snadno a rychle díky jedinečné metodě indexování (Richard Levy)

Služba DialogNewsRoom nabízí zpravodajství a rozsáhlý archiv informací z oblasti obchodu od začátku 80. let, a to z více než 8000 různých zdrojů - to vše v 80 zemích světa a se zastoupením 14 jazyků. Dialog Profound obsahuje přes 200 tisíc marketingových studií od 160 vydavatelů.

Ikaros, redakce. Dialog Profound & DialogNewsRoom - vyhledejte vše snadno a rychle díky jedinečné metodě indexování (Richard Levy). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1683>. urn:nbn:cz:ik‐001683. ISSN 1212-5075.

Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů

Poznámka: Studie vznikla v rámci řešení grantových projektů č. MKOCE99F2003 Propojení analytických záznamů s plnými texty (výzkumný záměr, VaV, MKČR, 1999-2003, řeší Národní knihovna ČR) a č. KZ00P02OLK011 Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie : optimalizace integrace a správy heterogenních dat (programový projekt, VAV, MKCR, 2002-2004, řeší Národní knihovna ČR).
Schwarz, Josef. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1300>. urn:nbn:cz:ik‐001300. ISSN 1212-5075.

Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace

1. ÚVOD

Tezaurus EUROVOC je vícejazyčný polytematický tezaurus Evropského parlamentu (EP) a Úřadu pro oficiální publikace Evropských společenství (Office for Official Publication of the European Communities – OOP EC). Kromě těchto dvou institucí je používán také v četných národních parlamentních a jiných odborných knihovnách zemí Evropské unie (EU), ale i v zemích, které zatím členy EU nejsou. V Parlamentní knihovně ČR byla na jaře r.
Lhotská, Anna; Schwarz, Josef. Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/263>. urn:nbn:cz:ik‐000263. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah