Trajtel, Eugen

Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách

Abstract: 

This contribution evaluates grants distribution methodology for publishing activities at Slovak public universities. Publication activity is clasified into groups and categories. The highest rated are monographs and articles indexed in database Current Contents Connect. This evaluation used several bibliometric indicators: Impact Factor, 5-Year Impact Factor and Immediacy Index. Publication activity in Slovakia is accessible through a specialized web portal. The Central Register of Publication Activity was founded in 2007.

Na Slovensku sa začala hodnotiť publikačná činnosti v polovici 90-tych rokov 20. storočia. Vytvorilo sa združenie a pripravil projekt „ProScientia“, ktorý riešil problematiku kategorizácie publikačnej činnosti. S požiadavkou evidovať publikačnú činnosť v knižniciach prišli univerzity, keďže chceli mať túto agendu spracovanú v zmysle schválených noriem. V roku 2000 dostali túto povinnosť akademické knižnice v rámci Zákona o knižniciach č. 183 z roku 2000. Celú agendu rieši Smernica ministerstva školstva č. 13/2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti. Prvé kategórie publikačnej činnosti na Slovensku spracoval prof. Štefan Kimlička z Katedry knihovníctva UK v Bratislave.

Kružlík, Peter; Trajtel, Eugen. Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7518>. urn:nbn:cz:ik‐007518. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah