Ondriašová, Helena

Súvislosti profesijnej identity knihovníkov

English title: 
Context of librarians`professional identity
Abstract: 

The article describes topic of librarians professional identity. It introduces research results from dissertation with title „Librarians and libraries identity in the information and knowledge society“ (Ondriašová, 2011). Librarians’ life story is discussed within eleven categories. The article answers the questions when, how and why people decide to be librarians. Figure model visualizes four main circumstances in connection with the professional identity birth.

Charakteristika výskumu

Objektom skúmania profesijnej identity knihovníkov boli samotní knihovníci, ktorí spĺňali podmienku aktuálneho alebo nedávno ukončeného pracovného pôsobenia v knižnici. Predmetom skúmania bolo stotožnenie sa knihovníkov s vykonávanou profesiou a určenie miesta a času vzniku profesijnej identity. Téma je zasadená do prostredia slovenských knižníc v typologickom zastúpení vedecké (VD), akademické (AK), verejné (VE) a špeciálne (SP) knižnice. Rozprávanie o svojom profesijnom živote je často úzko spojené s „intímnymi“ osobnými a rodinnými udalosťami. Navodiť atmosféru dôvery pomáha aj výber vhodného a respondentom známeho miesta rozhovoru. Stretnutia s respondentmi sa uskutočnili v priestoroch katedry KIV (13 respondentov) alebo priamo v knižniciach, kde 4 respondentky pôsobia. Výskum sa realizoval v dvoch etapách v období od 15.2.2010 do 8.9.2010 a zapojilo sa 17 respondentov. Výskum využíva kvalitatívnu metódu - rozprávanie formou životného príbehu a tematickú analýzu. Výsledkom interpretácie životného príbehu je hromadný portrét knihovníkov pomocou vybraných kategórií a figurálny model znázorňujúci významné etapy profesijnej identity knihovníkov.

Ondriašová, Helena. Súvislosti profesijnej identity knihovníkov. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7314>. urn:nbn:cz:ik‐007314. ISSN 1212-5075.

Slovenské knihovny v sociální síti Facebook

English title: 
Slovak libraries in social network Facebook
Abstract: 

The article describes background of Facebook and its use by libraries. It introduces current situation in Slovakia. The results of a survey conducted in April and October 2010 are discussed.

Knihovny a Facebook

Průzkumu knihoven v souvislosti se sociální sítí Facebook se věnoval David Xia, působící na Kelly Business School v americké Indianě. Zmíněný průzkum byl zaměřen na marketing knihovních služeb prostřednictvím skupiny v síti Facebook a orientoval se na americké akademické knihovny.

Ondriašová, Helena. Slovenské knihovny v sociální síti Facebook. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6639>. urn:nbn:cz:ik‐006639. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah